Natura2000 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer (ROSCI0170)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0170
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.738333
Latitudine 45.735000
Suprafață (ha) 344.50

Altitudine (m)

Minimă 502.00
Maximă 522.00
Medie 513.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.00
B
C
B
B
1.00
A
A
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1337 Castor fiber 4-8 i C C
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1065 Euphydryas aurinia R
C
C
C
C
1059 Maculinea teleius R
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica P?
4068 Adenophora lilifolia R
B
C
B
B
1903 Liparis loeselii R
B
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
Armeria maritima ssp. barcensis P
B
Plante
Cladium mariscus P
D
Plante
Drosera anglica P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris <6 i
A
Plante
Fritillaria meleagris P
A
Plante
Iris sibirica P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Plante
Listera ovata P
A
Plante
Pedicularis sceptrum-carolinum P
A
Plante
Pinguicula vulgaris P
A
Plante
Primula farinosa P
A
Mamifere
1214 Rana arvalis P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Plante
Schoenus ferrugineus P
A
Plante
Schoenus nigricans P
D
Plante
Scorzonera humilis P
A
Plante
Sesleria caerulea P
A
Plante
Swertia perennis P
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A
Reptile
Zootoca vivipara RC
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului . Padurea si mlastina Prejmer constituie o rezervatie complexa ce adaposteste un ecosistem forestier si altul de mlastina in cadrul caruia s-au pastrat diferite raritati floristice si faunistice , unele fiind monumente ale naturii: Fritillaria, Adenophora. Pozitia geografica a acestei rezervatii în cadrul Depresiunii Barsei , imprima unele caracteristici specifice si contureaza un topoclimat aparte cu un grad de continentalism ridicat. Padurea Prejmer constituie un biotop de exceptie prin prezenta stejarului la limita de altitudine a acestuia in tara noastra. In padure s-au conservat o serie de specii din perioada cuaternara – specii relicte de clima rece. Mlastina Prejmer adaposteste o serie de raritati bine conservate aici dar care se regasesc si in zonele foarte umede din padurea Prejmer. In cadrul rezervatiei cele mai raspandite soluri sunt cele hidromorfe si semihidromorfe. In partea centrala a microdepresiunilor se formeaza soluri turboase si soluri turbo-gleice de mlastina joasa care sunt permanent submerse.
Calitate si importanță Padurea si mlastina de la Prejmer sunt de o importanta stiintifica deosebita deoarece reprezinta un ecosistem de stejaret de limita altitudinala si de conditii edafice extreme a carei conservare asigura perpetuarea nu numai a stejarului ci si ale microflorei si microfaunei. Apar specii floristice rare sau vulnerabile, precum si specii care se constituie in asociatii vegetale indicatoare de habitate de mlastini, cum sunt Cladium mariscus si Schoenus nigricans.
Vulnerabilitate Pericole ce ameninta rezervatia: - uscarea stejarului - pasunatul excesiv ce duce la compactarea solului - scaderea nivelului apei freatice cauzata de sistemul de drenaj (puturi, canale), care duce la degradarea ecosistemului de mlastina. - distrugerea vegetatiei hidrofile, indeosebi a stufului prin incendiere in vederea maririi suprafetei agricole a rezervatiei
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A fost desemnată ca arie protejată prin HCJ nr.949/1962, Legea 5/2000
Tip de proprietate In totalitate este încă în proprietatea statului.Sunt depuse cereri de retrocedare a fondului forestier către Primăriile Prejmer şi Hărman
Documentație CMN Documentation BV 014 – Rezervatia stiintifica Mlastina si Padurea Prejmer Morariu I – Mlastinile de la Prejmer, conservatoare de relicte floristice , Bucuresti 1966 Prof dr ing Darie Parascan - Referat stiintific: Cercetari privind masurile de conservare si protejare a speciilor vegetale si animale endemice, rare sau periclitate din ecosistemele forestiere ale judetului Brasov si imprejurimilor sale Ularu Pantelimon, Gurean Dan – Aspecte fitocenologice din mlastinile eutrofe de la Prejmer Ularu P, Gurean D – Rezervatia naturala „Padurea Prejmer – Podul Olt” judetul Brasov1. Morariu I., 1966, Mlaştinile de la Prejmer, conservatoare de relicte floristice, Ocrot. Nat, 10, 1, Bucureşti. 2. OLTEAN, M., & al., 1994: Lista roşie a plantelor superioare din România, Inst. De Biologie. Studii sinteze, documentaţii de ecologie, 1:1-52, Bucureşti. 3. Pop E., 1960, Mlaştimile de turbă din RPR, Ed. Acad., Bucureşti. 4. Ularu P. & Gurean D., 1996, Mlaştinile eutrofe din Ţara Bârsei –trecut, prezent şi viitor, Bul. Celei de-a 3-a Conf. Naţ. Pt. Prot Med. Prin Mijl. Biol şi Biotehn., Braşov. 5. Ularu P. & Gurean D., 1997, Rezervaţia naturală „Pădurea Prejmer – Podu Olt”, jud Braşov, Bul. Celei de-a 4-a Conf. Naţ. Pt. Prot Med. Prin Mijl. Biol şi Biotehn., Braşov. 6. Ularu P. & Heltman H., 1994, Die Flachmoore des Burzenlandes und deren Beudeutung fur die Aufrechternhaltung des okologishen Gleichgewichts in diesem Raum

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
95.81

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 95.81 2.258.-Pădurea şi mlaştinile eutrofe de l

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV014 * 62.77

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
A
20.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
A
10.00
-
A
3.00
-
A
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 15/22.02.2010, Administrator:Fundaţia CARPATI Braşov, str. Cloşca, nr. 13 0744 362458
Planuri de management al sitului aria naturală protejată are întocmit planul de management care se află spre avizare la Academia Română din 2006

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-76
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70