Natura2000 - Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti (ROSCI0171)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0171
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.495833
Latitudine 47.239722
Suprafață (ha) 200.00

Altitudine (m)

Minimă 68.00
Maximă 179.00
Medie 125.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
B
C
B
B
1.00
C
C
B
B
60.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
3.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus C C
C
B
A
B
2021 Sicista subtilis R R
A
B
A
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis RC
C
B
C
B
1188 Bombina bombina C
C
B
C
B
1298 Vipera ursinii RC RC
B
B
A
B
1166 Triturus cristatus RC
C
B
A
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4020 Pilemia tigrina P
B
B
B
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus C
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria P
B
C
B
B
4067 Echium russicum RC
B
C
A
A
2093 Pulsatilla grandis R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis C
C
Plante
Adonis volgensis V
A
Reptile
2432 Anguis fragilis C
C
Nevertebrate
Archirileya inopinata C
A
Plante
Beta trigyna P
D
Mamifere
2361 Bufo bufo C
C
Mamifere
1201 Bufo viridis C
C
Plante
Centaurea marschalliana P
D
Reptile
1283 Coronella austriaca C
C
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus RC
C
Nevertebrate
Eridontomerus arrabonicus C
A
Plante
Fritillaria orientalis R
C
Mamifere
1203 Hyla arborea C
C
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Amfibieni
Lepus europaeus RC
A
Amfibieni
2632 Mustela erminea R
C
Amfibieni
2634 Mustela nivalis R
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius RC
A
Amfibieni
Nannospalax leucodon C
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
C
Plante
Plantago schwarzenbergiana P
C
Plante
Potentilla patula P
C
Plante
Prunus tenella R
A
Plante
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans
A
Plante
Pulsatilla vulgaris ssp. grandis V
C
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
C
Mamifere
1210 Rana esculenta C
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
C
Nevertebrate
1050 Saga pedo C
C
Plante
2059 Salvinia natans RC
C
Nevertebrate
Scolopendra cingulata C
C
Mamifere
2357 Triturus vulgaris C
C
Reptile
2473 Vipera berus R
C
Amfibieni
Vulpes vulpes R
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Este un sit reprezentativ pentru silvostepa Moldovei, cuprinzând în proporţie de cca. 30% pădure de silvostepă eurosiberiană cu Quercus robur şi Quercus daleshampii în principal, iar în proporţie de cca. 60% pajişti cu caracter stepic pronunţat - unul dinte puţinele ochiuri de stepă seculară rămasă puţin influenţată antropic.
Calitate si importanță Sit important pentru habitate şi specii de floră şi faună sălbatică enumerate în Directiva Habitate.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de activităţi antropice neadecvate (sporadic arături perpendicular pe curbele de nivel, ce favorizează alunecările de teren; păşunat, târlire; în pădure tăieri executate de administrator - D.S. Iaşi - pe o suprafaţă de 3 ha), precum şi de prezenţa alunecărilor de teren active
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu este desesemnat ca zonă protejată.
Tip de proprietate Situl propus se află în proporţie de aproximativ 70% în proprietate privată (păşunea), iar 30% în proprietate de stat (pădurea)- în administrarea Direcţiei Silvice Iaşi.
Documentație 1. Dobrescu C., Eftimie El., Mititelu D., Pascal P. - Aspecte floristice şi geobotanice cu privire la pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti-Iaşi, 1969, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, Secţiunea II, a. Biologie, Tomul XV, Fasc. 1; 2. Documentaţie în teren 2005, 2006 - A.P.M. Iaşi;

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
A
5.00
-
A
70.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea managementului pentru suprafaţa împădurită este a Direcţiei Silvice Iaşi. Responsabilitatea managementului suprafeţelor de pajişte este momentan a proprietarilor de teren.
Planuri de management al sitului În prezent zona nu are statut de protecţie şi nu există un plan de management pentru situl propus.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-31
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70