Natura2000 - Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac (ROSCI0172)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0172
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.615833
Latitudine 44.105000
Suprafață (ha) 13630.90

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 194.00
Medie 64.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.00
A
B
B
B
11.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
A
B
B
B
5.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
1.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2635 Vormela peregusna P
C
B
B
B
1302 Rhinolophus mehelyi V
C
B
B
B
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P P
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus P
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
B
B
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1219 Testudo graeca C
B
A
B
A
1217 Testudo hermanni V
C
B
B
B
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P?
1134 Rhodeus sericeus amarus P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
B
B
C
B
4053 Paracaloptenus caloptenoides R
B
B
B
B
4033 Erannis ankeraria R
B
B
A
B
1060 Lycaena dispar RC
C
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
C
B
C
B
1052 Euphydryas maturna P
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus RC
B
B
C
B
4043 Pseudophilotes bavius R
B
C
C
B
1074 Eriogaster catax RC
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2125 Potentilla emilii-popii R
B
A
B
B
4067 Echium russicum V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1276 Ablepharus kitaibelii R
A
Reptile
2432 Anguis fragilis R
A
Plante
Asparagus verticillatus RC
D
Plante
Caragana frutex V
A
Plante
Carex hallerana R
A
Plante
Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia V
D
Plante
Centaurea varnensis V
D
Reptile
1278 Coluber caspius V
A
Plante
Coronilla scorpioides R
D
Plante
Crocus flavus R
D
Plante
Crucianella angustifolia R
D
Plante
Cytisus agnipilus V
D
Plante
Daucus guttatus ssp. zahariadii R
D
Plante
Dianthus nardiformis R
D
Plante
Dianthus pseudarmeria R
D
Plante
Dictamnus albus R
D
Plante
Echinops ritro ssp. ruthenicus C
D
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Plante
Festuca callieri R
D
Plante
Galium volhynicum R
D
Plante
Himantoglossum hircinum V
A
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Plante
Jasminum fruticans R
D
Plante
Koeleria lobata R
D
Plante
Koeleria nitidula R
D
Plante
Minuartia bilykiana R
D
Plante
Onobrychis gracilis R
D
Plante
Ononis pusilla V
A
Plante
Orchis purpurea V
D
Plante
Paeonia peregrina R
D
Plante
2098 Paeonia tenuifolia R
D
Plante
Parietaria lusitanica ssp. serbica R
D
Plante
Ranunculus oxyspermus C
A
Plante
1849 Ruscus aculeatus V
D
Plante
Saponaria glutinosa V
D
Plante
Stipa ucrainica R
D
Plante
Thymus zygioides R
A
Plante
Valerianella pumila R
D
Plante
Vicia narbonensis V
D
Reptile
1295 Vipera ammodytes R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia prezintă specii floristice caracteristice regiunii ponto-caspice şi regiunii macaroneze-mediteraneene, fiind semnalate aproximativ 1000 de specii de plante superioare, reprezentând 27% din flora României. În ceea ce priveşte fauna aria naturală protejată cuprinde numeroase specii de animale rare, de origine submediteraneeană, balcanică sau pontică. Rezervaţia este deosebit de importantă prin multitudinea de habitate şi specii rare, protejate pe care le deţine, multe fiind specii de păsări migratoare care poposesc aici datorită condiţiilor climatice. Habitatele caracteristice rezervaţiei sunt: păduri termofile cu Quercus pedunculiflora şi Carpinus orientalis, zone de stepă calcifilă, grote şi suprafeţe mlăştinoase.
Calitate si importanță Valoarea remarcabilă a sitului este dată de prezenţa speciilor rare de floră, a speciilor de ornitofaună protejate la nivel internaţional, a speciilor submediteraneene, balcanice şi pontice de mamifere,reptile şi a speciilor de nevertebrate, mai ales lepidoptere de o maximă valoare.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea este relativ scazută datorită amplasării rezervaţiei departe de localităţile din zonă. Activităţile umane cu impact asupra rezervaţiei sunt: păşunatul, agricultura, exploatările forestiere, exploatările miniere din limita rezervaţiei, vânătoarea, braconajul, colectările de material biologic şi turismul sporadic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia naturală Canaraua Fetii a fost pusă sub ocrotire prima dată prin Decizia 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Rezervaţia naturală Pădurea Canaraua Fetii este declarată rezervaţie conform Legii 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriul naţional- Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod 2363. Suprafaţa actuală prevăzută în Legea 5/2000 de 168,3ha va fi extinsă ca urmare a propunerii de extindere avizată de C.M.N. a Academiei Române (aviz nr. 1679/16.02.2006).
Tip de proprietate Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii cu o suprafaţă de 168,3ha (cnf. Legii nr. 5/2000)se află în fond forestier de stat, conform descrierii parcelare cuprinsă în Amenajamentul Silvic al O.S.Băneasa (unde suprafaţa este de 173,8ha).
Documentație Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 1964. Dihoru, Gh.- Insula de fagi din Dobrogea, Natura, Seria Biologie, nr. 3/1962 Dihoru, Gh.; Doniţă, N. - Flora şi vegetaţia Podişului Babadag, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970. Doniţă, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boşcaiu, N. - Vegetaţia României, Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1992. Doniţă, N.; Chiriţă, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. Bucureşti, 1990. Doniţă, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005. Horeanu, Cl. - Vegetaţia pajiştilor xerofile din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. - Vegetaţia lemnoasă din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Ivan, D. - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R., Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roşie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Naţională S.A., Cluj. Purcelean, Şt., Paşcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti, 1968. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării, Ed. Cultura, Piteşti, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. Şerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie şi Geofizică , Bucureşti, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.28

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.28 2.363.-Pădurea Canaraua Fetii

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT018 * 10.47
J092CT030 * 5.97

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
A
5.00
0
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
0
A
5.00
-
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 41/23.02.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Constanţa Constanţa, str IC Brătianu, nr 250, jud Constanţa 0241611035, 0241615580, fax-0241615871 office@constanta.rosilva.ro
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Pădurea Canaraua Fetii nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-140
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70