Natura2000 - Pădurea Stârmina (ROSCI0173)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0173
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Stârmina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.785278
Latitudine 44.506667
Suprafață (ha) 2768.60

Altitudine (m)

Minimă 32.00
Maximă 241.00
Medie 118.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
A
C
B
B
25.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
80.00
A
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina RC
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B
1217 Testudo hermanni RC
C
A
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus R
B
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo R
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1276 Ablepharus kitaibelii R
C
Mamifere
1201 Bufo viridis P
C
Mamifere
1203 Hyla arborea P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Reptile
2415 Lacerta praticola P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
C
Reptile
1292 Natrix tessellata P
C
Reptile
1248 Podarcis taurica C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl conservă habitate naturale şi specii importante sub aspect forestier, fiind arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire.
Calitate si importanță Valoarea acestei rezervaţii se datorează suprafeţelor compacte cu ghimpe (Ruscus aculeatus) şi amestecului de diferite foioase. Valenţele peisagistice nu sunt deosebite, interesantă fiind zona din vecinătatea Dunării Mici.
Vulnerabilitate Păşunatul nesupravegheat aduce prejudicii seminţişului din regenerările naturale cât şi biodiversităţii din pătura erbacee.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejată Pădurea Stârmina este declarată rezervaţie naturală de tip mixt prin H.C.J. nr.26/1994 şi rezervaţie forestieră de interes naţional prin Legea 5/2000, cu o suprafaţă de 100,3 ha.Corespunde categoriei IV IUCN, arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire.
Tip de proprietate Întreaga suprafaţă a sitului (100,3 ha) este situată pe teritoriul administrativ al comunei Hinova, 100% în fond forestier de stat.
Documentație Planul de management al ariei naturale Pădurea Stârmina - R.N.P., Direcţia Silvică Dr. Tr. Severin

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
5.69

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.40 2.605.-Pădurea Bunget Comuna Burila Mare
+ 4.29 2.612.-Pădurea Stârmina Comuna Hinova

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
C
10.00
0
B
40.00
+
C
15.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
-
B
40.00
-
C
30.00
-
B
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Drobeta Turnu Severin în calitate de custode, prin Ocolul Silvic Şimian. Convenţia de custodie a fost încheiată cu A.P.M. Mehedinţi, cu nr. 2611/28,06,2004.
Planuri de management al sitului În curs de avizare la Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-130
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70