Natura2000 - Pădurea Tălăşmani (ROSCI0175)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0175
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Tălăşmani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.840556
Latitudine 46.121667
Suprafață (ha) 53.40

Altitudine (m)

Minimă 168.00
Maximă 296.00
Medie 235.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo
B
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula
B
Mamifere
1203 Hyla arborea
B
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius
B
Amfibieni
Nannospalax leucodon
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Profilul are următoarea succesiune de straturi geologice: nisipuri, pietrisuri, argile si loessuri a căror vârstă a fost situată în romanian (pliocen). Relieful este cel de tip colinar, cu dealuri prelungi, desfăsurate între văi paralele. Pădurea este în cuesta pârâului Jeravăt.
Calitate si importanță Habitat de padure naturala cu Quercus robur, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, Acer campestre si Tilia cordata din zona de deal; 23 de exemplare marcate de arbori seculari din specia Fagus orientalis - specie rara în aceasta zona; Arborii seculari, aflati în stare buna de vegetatie, existenti în masivul de padure Talasmani (padure de quercinee), sunt marcati, pentru fiecare fiind întocmita câte o fisa de catre prof. dr. N. Bacalbasa; Alături de exemplarele de arbori seculari sunt si speciile: Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Fraxinus prallisae. În jurul acestor exemplare este protejată si zona tampon (pădure de foioase) Asociatii de specii ierboase specifice padurilor de deal: Corydalis sp., Isopyrum sp., Anemone sp., Geranium sp., Pulmonaria sp., Symphitum sp.; Flora endemica - Galanthus graecus (ghiocel balcanic).
Vulnerabilitate Ecosistemul Padurii Talasmani este afectat în mod negativ de exploatari forestiere, practicarea vânatorii, braconaj etc.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.408. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Tip de proprietate Proprietatea statului
Documentație ICAS Bucureşti, 1997 - Amenajamentul Ocolului silvic Tecuci; Alesinschi Al.,Olaru V.,Gairling A., 1967 - Contribuţii la cunoaşterea lepidopterelor din sudul Moldovei (studiu sistematic şi zoogeografic) (nata 1)- Lucrări ştiinţifice vol.I, Inst. Ped. Galaţi; Mititelu D. şi Colaboratorii 1973 - Contribuţii la cunoaşterea răspândirii unor plante în Moldova. Studii şi comunicări Bologie vegetală 6.Muzeul Ştiinţele Naturii Bacău.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
91.05

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 91.05 2.408.-Pădurea Talaşmani

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
B
0
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Directia Silvica Galati, în calitate de custode al ariei naturale protejate Ing. Constantin Loghin Tel: 0235/42.47.72 Mobil: 0742.891672 dsgalati@rdslink.ro Str. Stiintei nr.95
Planuri de management al sitului Planul de Management/Regulamentul de Funcţionare al ariei protejate este avizatfavorabil de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-68
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70