Natura2000 - Pădurea Topana (ROSCI0177)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0177
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Topana

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.529167
Latitudine 44.864167
Suprafață (ha) 891.30

Altitudine (m)

Minimă 357.00
Maximă 444.00
Medie 400.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
17.00
A
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Speciile de arbori din compozitia Padurii Topana sunt specii valoroase de garnita, stejar pedunculat, cer. Prin starea buna de vegetatie si climatul specific pe care il creeaza, aceasta padure este o rarirate pentru judetul Olt, iar din punct de vedere fitoclimatic padurea apartine etajului deluros de cvercete(de gorun, garnita si amestecuri din acestea) si sleauri de deal.
Calitate si importanță Componentele valoroase ale teritoriului ariei naturale protejate sunt in primul rand de ordin stiintific: botanic, zoologic, istoric, dar exista si elemente peisagistice care pot fi valorificate prin activitati de turism.
Vulnerabilitate Principala activitate care poate pune în pericol siteul este exploatarea forestieră intensivă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Din întreaga suprafaţă a trupului de pădure, o suprafaţă de 120 de ha a fost declarată arie naturală protejată prin HCJ nr.5/1995 .
Tip de proprietate Din totalul de 2664,1 ha, 80,55% este proprietate de stat şi 19,55% proprietate privată.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
0
C
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
0
C
10.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 124/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului In cadrul Padurii se afla aria naturala protejata cu acelasi nume, dar pe o suprafata mai mica decat propunerea de SCI, care a fost declarata prin HCJ nr. 5/1995 preluata in custodie de DS Slatina. Intregul SCI nu are plan de management, ci numai zona declarata arie naturala protejata.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-110
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70