Natura2000 - Pădurea Uricani (ROSCI0181)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0181
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Uricani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.488333
Latitudine 47.143611
Suprafață (ha) 114.30

Altitudine (m)

Minimă 83.00
Maximă 163.00
Medie 142.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
A
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus RC
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Carex brevicollis C
A
Plante
Epipactis helleborine C
A
Plante
Luzula pallescens C
A
Plante
Quercus canariensis C
D
Plante
Quercus dacica C
D
Plante
Quercus rosacea C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului pădure de foioase de amestec cu stejar, arţar şi tei, cu rare exemplare seculare
Calitate si importanță Acest sit este foarte important din punct de vedere botanic, prin existenţa aici a unui tip de pădure edificat de specii de plante vasculare mezo-xerofile (Quercus dalechampii, Quercus pedunculiflora), specii ce sunt şi dominante în arboret. De asemenea, în această pădure au fost identificate şi alte 4 hibrizi interspecifici din cadrul genului Quercus. Toate aceste specii hibride ating stadiul de maturitate, se găsesc şi alte 4 specii de plante ierboase cuprinse pe Lista Roşie Naţională (Oltean M., colab., 1994). Toate aceste specii îmbogăţesc valoarea genetică a acestei păduri.
Vulnerabilitate Managementul forestier aplicat (tăieri de arbri, curăţiri) şi turismul practicat la sfârşit de săptămână de către locuitorii municipiului Iaşi.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Această rezervaţie are suprafaţa de 68 ha Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziţia 2538 - "Pădurea Uricani". Din punct de vedere administrativ aparţine comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.
Tip de proprietate În prezent, rezervaţia forestieră Pădurea Uricani este în proporţie de 100% în proprietate de stat şi în administrarea RNP Romsilva, reprezentată prin Direcţia Silvică Iaşi.
Documentație 1. Dobrescu C., colab., 1966, Aspecte floristice şi geobotanice cu privire la pădurea Uricani-Iaşi. An. Şt. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, t. XII, s. II, fasc. 1, Iaşi de Jassy, t. XXVII, fasc. 1; 2. Răvăruţ M., 1941, Flore et vegetation du district de Jassy. Annales Scientifiques de l Universite de Jassy, tome XXVII, fasc. 1

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
93.34

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 93.34 2.538.-Padurea Uricani

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru managementul sitului îi revine Direcţiei Silvice Iaşi (reprezentată de Ing. Cătălin Liviu Popa), în custodia căreia se află rezervaţia forestieră Pădurea Uricani.
Planuri de management al sitului Există un plan de mangement şi un regulament al rezervaţiei forestiere Pădurea Uricani, elaborate de către custode (Direcţia Silvică Iaşi - ing. Cătălin Popa)şi avizată de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-31
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70