Natura2000 - Pădurea Verdele (ROSCI0182)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0182
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Verdele

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.583056
Latitudine 45.797500
Suprafață (ha) 260.70

Altitudine (m)

Minimă 601.00
Maximă 1244.00
Medie 853.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B
1.00
D
1.00
B
C
B
B
8.00
B
C
B
B
20.00
B
C
B
B
20.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus 4 i 1-3 i
C
A
C
A
1361 Lynx lynx 3 i 1-2 i
C
A
C
B
1354 Ursus arctos 4-5 i 4-6 i
C
A
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 18.00
N17 - Păduri de conifere 8.00
N19 - Păduri mixte 74.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl propus este desemnat ca zonă cu rol de coridor ecologic de tip stepping stone in cadrul reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea. Valoarea ecologică a sitului este susţinută de caracteristicile arboretelor forestiere de tip natural fundamental, pluriene şi relativ pluriene, cu vârste între 110 şi 150 ani (brad, fag, molid), la care se cadaugă pe suprafeţe restrânse, arborete artificiale, relativ echiene, de 10 - 15 ani şi trasaturile de topoclimate şi de microrelief, care imprima calitatea de favorabilitate ridicată habitatelor pentru carnivorele mari. Situl Padurea Verdele, are o suprafaţă de 266,1 ha si este situat în sectorul montan al Nărujei, ocupând ambii versanţi din sectorul inferior al Cheilor Nărujei. Trăsătura caracteristică este puternica fragmentare, cu energie de relief mare – valoarea maximă înregistrându-se în cheile sapate de Năruja, unde succesiunea sectoarelor înguste de tip canion, cu sectoare de luncă sau mici bazinete dau un aspect de o mare valoare ştiinţifică şi peisagistică. In covorul ierbos au fost identificate cca 200 de specii de plante superioare având cele mai diferite origini fitogeografice. .De un interes deosebit se bucură şi habitatele forestiere specifice acestui etaj : Păduri de tip Asperulo-Fagetum, Păduri de tip Luzulo-Fagetum şi Păduri acidofile cu Picea care adapostesc pe lânga numeroasele specii de floră şi faună de interes comunitar, populaţii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protecţie conform Directivei Habitate 92/43/CEE. In cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, situl propus este desemnat ca Zonă de protectţe insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) şi se suprapune parţial peste Zona de securitate pentru carnivore mari Vrancea Sud.
Calitate si importanță Trasatura caracteristica a regiunii este data de puternica fragmentare a reliefului ce duce la accentuarea complexitatii peisajului Cheilor Narujei si, intregit de padurea Verdele, la idividualizarea unui spatiu de mare valoare stiintifica si estetica. Arealul se suprapune unuia dintre cele mai reprezentative habitate pentru carbivore mari, din sectorul central estic al Munţilor Vrancei.Considerentele pe baza cărora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate şi Păsări ale Uniunii Europene; existenţa unor habitate forestiere compacte,. protejarea şi menţinerea integralităţii a cinci habitate de interes comunitar.. Desemnarea acestui areal ca sit Natura 2000 se înscrie în procesul de organizare a unei reţele naţionale a ariilor protejate care să acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul ţării, acesta contribuind la prezervarea unor elemente specifice spaţiului carpatic de curbură, reprezentat aici de domeniul flişului. Menţinerea integralităţii acestui sit este esenţială pentru asigurarea funcţionalităţii reţelei de protecţie a carnivorelor mari, datorită rolului de coridor ecologic si zonă de refugiu în special pentru urşii care coboară spre sfârşitul verii spre zonele cultivate cu livezi si culturi agricole din vecinatatea satelor Bradetu si Valea Neagra. Deasemenea o importanţă deosebită pentru populaţia de urs brun, este dată si de favorabilitatea reliefului pentru stabilirea unor barloage pe timpul perioadei de hibernare. Practic, in acest areal, in zonele cu stâncărie si grohotişuri, au fost identificate 6 bârloage de urs brun. Observaţii directe şi cercetari in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, au relevat o importanţă deosebită a zonei pentru populaţiile de carnivore mari. S-au identificat şi cartat areale de stîncărie care oferă condiţii optime pentru hibernarea exemplarelor de Ursus arctos, dar şi zone de adăpost şi crestere a puilor pentru Canis lupus şi Lynx Lynx, unele exemplare fiind monitorizate pentru o perioadă de circa 8-14 luni..
Vulnerabilitate Impactul antropic este redus datorită accesibilităţii dificile a terenului, lipsei drumurilor forestiere, precum şi a măsurilor de prevenire a exploatării de parchete în zonă, urmare a instituirii regimului de protecţie ca rezervaţie naturală. Utilizarea terenurilor este dominată de activităţile legate de fondul forestier şi creşterea animalelor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) arie protejată desemnată prin HCJ Vn. nr. 18/1992 şiLegea nr. 5/2000 Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea” de către Agentia de Protecţie a Mediului Vrancea în colaborare cu o serie de instituţii locale şi Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul LIFE Nature, a contribuit la înfiinţarea Reţelei ecologice locale pentru protecţia carnivorelor mari din judetul Vrancea, în cadrul careia situl propus este desemnat ca Zonă de protecţie Situl propus a fost declarat arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000, dar arealul este protejat ca rezervaţie natural încă din anul 1992, prin declararea ca zonă protejată de interes local (Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.12/1992)
Tip de proprietate Schit Valea Neagra - U.P. II – u. a. 66 (stat) O.S. Nereju, - U.P. II – u. a. 67, 70 (stat) O.S. Nereju, - U.P. IV – u. a. 205, 206 Obstea Voloscani, - U.P. IV – u. a. 1, 2, 3, 4
Documentație 1. 1.CIURESCU,St.- 1996- ”Contributii la cunoasterea entomofaunei din ariile protejate ale judetului Vrancea ”. XV Internat. Symp. uber Entomofaunitik in Mitteleuropa, 22-27 Sept.1996, Iasi, Bul. inf. Soc. lepid. Rom. 1998 2. CIURESCU,St.-1997- ” Comori biogeografice Vrâncene ” ,APM Focsani 3. - PAŞCOVSKI, S., LEANDRU, V. 1955 - Studiul tipurilor de păduri din bazinul mijlociu şi superior al râului Putna, Anal. ICEF, Bucureşti 4. *** 2003, Raport – „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distributia speciilor de carnivore mari”, proiectul LIFE02/NAT/RO/8576 – „Conservarea in situ a carnivorelor mari din muntii Vrancei” 5. *** 2003, Raport – „Inventarierea habitatelor populate de Ursus arctos, Lynx lynx, Canis lupus”, proiectul LIFE02/NAT/RO/8576 – „Conservarea in situ a carnivorelor mari din muntii Vrancei” 6. *** 1996, Raport de cercetare - Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi 7. *** Planurile de amenajamente silvice şi hărţile arboretelor (1:20 000), Direcţia Silvică Vrancea (pentru Ocoalele Silvice incluse în zona de implementare a proiectului)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
80.42

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 80.42 2.814.-Rezervaţia naturală Pădurea Verdele

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
0
C
2.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
95.00
+
B
40.00
0
B
20.00
-
A
90.00
-
C
1.00
0
C
2.00
0
B
3.00
-
B
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria protejată este atribuită prin convenţia nr.14/13.09.2004, în custodie Direcţiei Silvice Focşani– Ocolul Silvic Nereju, fiind administrată de către această instituţie încă din anul 2000.
Planuri de management al sitului În present, pentru situl propus există un plan de management unitar, elaborat de către custodele rezervaţiei naturale (Direcţia Silvică Focşani – OS Nereju) dar in conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000170: ”Întărirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia de Protecţie a Mediului are obligaţia elaborării planurilor de management pentru toate ariile protejate incluse în reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari şi în reţeaua Natura 2000. Planul de management pentru arealul propus ca sit Natura 2000 va fi elaborat în concordanţă cu Planul de management al carnivorelor mari elaborat si aprobat de către autoritaţile publice locale şi judeţene în cadrul proiectului LIFE02NAT/RO/8576 :” Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”. In prezent prevederile acestui plan de management se aplică şi pe suprafaţa sitului propus.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70