Natura2000 - Pădurea Vlădila (ROSCI0183)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0183
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Vlădila

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.372500
Latitudine 44.008056
Suprafață (ha) 406.80

Altitudine (m)

Minimă 94.00
Maximă 123.00
Medie 114.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
90.00
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 6.00
N14 - Pajiști ameliorate 7.00
N16 - Păduri caducifoliate 87.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului În decursul timpului padurea s-a degradat treptat datorită renunţării la tipului specific de arboret reprezentat de Quercus sp. înlocuit treptat cu Robinia pseudoccacia.
Calitate si importanță În judeţ au fost identificate doua situri cu tipul de habitat Pannonian woods with Quercus pubescens a căror valoare conservativă este prioritară.
Vulnerabilitate Vegetatia forestiera se află direct sub presiunea factorului antropic prin modificarea compozitiei arboretelor
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată.
Tip de proprietate Siteul propus are forma de proprietate 95 % de stat şi 5% privat
Documentație Amenajamentul UP VIII Vlădila ed. 2000 Păun M. - Vegetaţia lemnoasă a raionului Balş, regiunea Oltenia. Lucrări Ştiinţifice. Institutul Agronomic Craiova. Volumul VII, 1958.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
A
50.00
-
C
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
0
C
90.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 120/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic UP VIII Vlădila ed. 2000

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-133
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K35-1
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70