Natura2000 - Pădurea Zamostea - Lunca (ROSCI0184)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0184
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Zamostea - Lunca

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.258056
Latitudine 47.876389
Suprafață (ha) 298.70

Altitudine (m)

Minimă 271.00
Maximă 303.00
Medie 283.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
23.00
77.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
99.00
A
C
A
A
70.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis 6-10 i
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius RC
C
C
C
C
1146 Sabanejewia aurata P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 5-10 i
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 5-10 i
D
Plante
Euonymus nanus V
B
Plante
Fritillaria meleagris 200-400 i
D
Plante
1866 Galanthus nivalis 250-450 i
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia 30-40 i
D
Nevertebrate
1034 Hirudo medicinalis 30-50 i
D
Reptile
1263 Lacerta viridis 15-30 i
D
Plante
Leucojum vernum 30-50 i
D
Reptile
2469 Natrix natrix 8-14 i
D
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena 6-10 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia este un stejăret de luncă cu stratul freatic la suprafaţă la care se adaugă în anii cu precipitaţii, inundaţiile râului Siret. Arboretul este format în principal din stejar bătrân(120 ani),în asociaţie cu frasin, plop tremurător,paltin de câmp,carpen. Dintre speciile arbustive se remarcă jugastru, alunul, sângerul, păducelul, salba moale şi salba pitică.
Calitate si importanță Reprezintă un vechi fragment din pădurile de luncă.
Vulnerabilitate Este într-o stare foarte bună de conservare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Pădurea Zamostea- Lunca cu o suprafaţă de 116 ha, având statut de rezervaţie naturală prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0184 – Pădurea Zamostea – Lunca a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Proprietate de stat.
Documentație Seghedin T., Filipaşcu A.&Boşcaiu N. - Cercetări biocenologice în rezerevaţia naturală Lunca Zamostei (Jud. Suceava), Suceava, 1977; Oltean M. Muntean D (Coord.) - Conservarea fondului genetic din rezervaţia naturală Zamostea - Lunca. Inst. of Biol.,, Res. Rep. nr. 5300 (unpubl.), Bucureşti, 1988.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
33.53

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 33.53 2.727.-Pădurea Zamostea-Luncă

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV024 * 54.74

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
A
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
+
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Suceava.
Planuri de management al sitului Există şi se aplică amenajamentul silvic.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-5
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70