Natura2000 - Păduricea de la Santău (ROSCI0185)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0185
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Păduricea de la Santău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.828889
Latitudine 47.159444
Suprafață (ha) 88.80

Altitudine (m)

Minimă 98.00
Maximă 106.00
Medie 101.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului habitat foarte bine reprezentat cu Anin negru, Umbra krameri, Misgurnus, tot aici a fost identificaă Stratoites alloides - specie din lista roţie (1994), Bombina bombina
Calitate si importanță Situl a fost desemnat pentru prezenţa tipului de habitat de interes: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) De asemenea, dintre speciile de amfibieni de interes, în cadrul sitului a fost identificată: Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)
Vulnerabilitate tăieri ilegale, drenaj, agricultura, acţiuni de decolmatare
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) nu este declarată ca arie protejată
Tip de proprietate minim 90% de stat
Documentație observaţii teren Nagy Attila - APM Bihor

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
4.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului nu este desemnat responsabil
Planuri de management al sitului nu este plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70