Natura2000 - Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare (ROSCI0186)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0186
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0028 (Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.710556
Latitudine 46.271944
Suprafață (ha) 240.30

Altitudine (m)

Minimă 380.00
Maximă 634.00
Medie 490.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
53.00
47.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
40.00
A
A
B
B
46.00
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 5.00
N15 - Alte terenuri arabile 4.00
N16 - Păduri caducifoliate 91.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat la limita superioara a habitatului 91H0. Din acest motiv exista zone de interferenta a stejarului pufos cu speciile mezofile (gorun, fag, carpen, tei) existenta acestui habitat fiind conditionata de expozitiile insorite, a naturii substratului litologic si inclinarii mari (peste 35-40 grade). Arealul in care se afla situl este fragmentat in ceea ce priveste categoriile de folosinta: terenuri agricole, paduri, pasuni, fanete. Situl este format din urmatoarele subparcele silvice: 80A, 82A,B,C,D, 87A si 95 B conform amaenajamentului silvic al unitatii de productie I din cadrul Ocolului silvic Sighisoara (actualmente padurea este retrocedata Comunei Danes si subparcelele silvice au urmatoarele notatii: 10A, 12A, B, C, D, 17A si 25B din unitatea de baza VII Danes, conform amenajamentului silvic al padurilor comunei Danes). Substratul geologic predominant este reprezentat de marne nisipoase (in subparcelele silvice 80A, 82A,B,C,D, 87A). In subparcela silvica 95B apar marne argiloase feruginoase (aici exista si o alunecare de teren). In latura vestica (subparcelele silvice 80A, 82 B, D) alaturi de specia edificatoare apar teiul pucios, jugastrul si chiar carpenul (si sub forma de regenerare naturala). In subarboret predomina cornul alaturi de lemnul cainesc si paducel. Datorita inchiderii coronamentului (arboret si subarboret) patura erbacee este mai slab reprezentata decat in restul sitului (subparcelele silvice 95B, 87A). In ochiul strepic din subparcela silvica 87A trebuie mentionata prezenta habitatului prioritar 40A0* care insa este insular si ocupa mai putin de 1% din suprafata sitului si nu a putut fi inclus in tabelul 3.1. Suprafata inscrisa la categoria „Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici)” se refera la salcam plantat pe terenuri erodate (in subparcela 87A). Diferenta de pana la 100% (pe langa cele doua habitate identificate) il reprezinta atat salcamul plantat cat si vegetatie forestiera fara cod Natura 2000.
Calitate si importanță Situl cuprinde un mozaic de structuri in ceea ce priveste habitatul 91H0: arborete pure de stejar pufos (subparcelele silvice 95B si parte din 87A), raristi de stejar pufos (parte din subparcela silvica 87A), ochiuri stepice (parte din subparcelele silvice 95B si 87A) si zone de tranzitie de la stejarete termofile spre arborete cu specii mezofile (pe limite de culme, la poalele versantilor si la schimbarile de expozitie). Speciile caracterisitice acestor zone de tranzitie sunt gorunul (Q. petraea), stejarul pedunculat (Q. robur), teiul pucios (Tilia cordata), carpenul (Carpinus betulus), jugastrul (Acer campestre), artar (Acer platanoides), cires (Prunus avium), sorb (Sorbus torminalis). Arboretele de stejar pufos au structuri diversificate sub raport dimensional dar si datorita prezentei ambelor specii de steajr pufos: Q pubescens si Q. virgiliana). Notabila in acest sens este existenta cu precadere spre culme a unor arbori de stejar pufos de mari dimensiuni. De asemenea trebuie mentionate specii stepice rare ca: Amygdalus nana (foarte abundent in subparcela silvica 87A, unde formeaza insule de habitat 40A0*), Iris hungarica, Iris ruthenica si Sorbus domestica. Situl se remarca si prin capacitatea de regenerare a speciei arborescente edificatoare concretizata prin existenta tineretului provenit din samanta, drajoni si lastari.
Vulnerabilitate In partea estica (subparcelele silvice 95B si 87A) exista urme de incendiere (accidental, extinse din pasunea limitrofa). In extremitatea estica exista urme de trecere si pasunat de oi. Populatia de stejari pufosi este fragmentata fapt ce ingreuneaza panmixia. In zonele mai putin insorite si mai putin inclinate stejarul pufos poate fi concurat cu succes de speciile mezofile cu care se amesteca (tei, carpen, gorun). Cu toate acestea nucleele de stejar pufos sunt bine individualizate si viabile ceea ce garanteaza existenta si perpetuarea acestui tip de ecosistem.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Sit desemnat in principal pentru conservarea habitatului prioritar 91H0/ arborete pure de stejar pufos.
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietate publica a comunei Comunei Danes. (judetul Mures).
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Sighisoara (Unitatea de productie I)si cercetari in teren cu cadre didactice ale Facultatii de silvicultura si exploatari forestiere din Brasov.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
20.00
-
C
100.00
0
C
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
C
0
B
0
C
-
C
0
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Sighisoara (Directia Silvica Mures)
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic al padurilor comunei Comunei Danes (unitatea de baza VII Danes). Amenajamentul Ocolului Silvic Sighisoara (Unitatea de productie I).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-62
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70