Natura2000 - Pajiştile lui Suciu (ROSCI0187)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0187
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pajiştile lui Suciu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.924444
Latitudine 46.276944
Suprafață (ha) 16005.00

Altitudine (m)

Minimă 257.00
Maximă 535.00
Medie 368.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
85.00
B
C
B
B
10.00
C
C
C
C
5.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
C
4121 Vipera ursinii rakosiensis P
A
B
A
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Plante
Chamaecytisus albus R
D
Reptile
1283 Coronella austriaca C
A
Plante
Daphne mezereum V
D
Plante
Dictamnus albus C
D
Plante
Epipactis helleborine V
D
Plante
Iris humilis R
A
Plante
Iris variegata R
D
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Plante
Lilium martagon R
D
Plante
Melittis melissophyllum V
D
Plante
Prunus tenella C
D
Plante
Salvia nutans R
D
Plante
Salvia transsylvanica R
A
Plante
Scutellaria alpina ssp. supina V
A
Plante
Veratrum nigrum R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Podişul Lopadei face parte din unitatea Dealurile Târnavei Mici. Relieful podişului este dat de asocierea culmilor prelungi, retezate de două nivele de eroziune şi a văilor puternic adâncite. Versanţii, sculptaţi în roci moi, friabile, sunt puternic atacaţi de ravenaţie, alunecări de teren şi deraziune, creându-se o micromorfologie de detaliu extrem de variată, unde eroziunea a dezvelit microconglomeratele oligocene, sculptând în acestea turnuri, piramide coafate, rigole, ogaşe etc).
Calitate si importanță Subspeciile de Vipera ursini rakosiensis au fost declarate oficial disparute din Transilvania, ultima apariţie fiind înregistrată în 1962. În 2002 membrii Societăţii Herpetologice Române au descoperit această nouă populaţie. Studiile preliminare făcute pe un număr de aproximativ 50 de adulţi şi 50 de juvenili au condus la concluzia că este vorba de subspecia Vipera ursini rakosiensis. Pajiştile sunt dominate de asociaţii xerofile şi xero-mezofile edificate de Stipa lessingiana, S. pulcherrima, Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum şi Carex humilis. Aceste comunităţi vegetale adăpostesc specii endemice, rare, periclitate sau vulnerabile de importanţă naţională şi comunitară (Scutellaria supina, Globularia punctata, Salvia trassilvanica, Serratula radiata, Haplophyllum suaveolens, Echium russicum, Crambe tataria etc).
Vulnerabilitate Chiar dacă este parţial sub regim de protecţie, situl rămâne vulverabil datorită practicilor agricole: cosit, păscut, etc, care sunt desfăşurate îm zonele care nu sunt închiriate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost pus sub protecţie începând cu 2005 când cu sprijinul Societăţii Herpetologice Britanice au fost închiriate anual în jur de 40 ha de teren unde se află centrul populaţiei.
Tip de proprietate Există în jur de 80 de proprietari de terenuri în sit.
Documentație Ghira I. 2010. Observatii personale din teren

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
B
30.00
-
B
40.00
-
C
100.00
-
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
40.00
-
B
40.00
-
A
60.00
-
C
100.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-60
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-72
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-61
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70