Natura2000 - Pârâul Barlangos (ROSCI0189)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0189
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0033 (Depresiunea şi Munţii Giurgeului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pârâul Barlangos

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.673611
Latitudine 46.683056
Suprafață (ha) 65.70

Altitudine (m)

Minimă 946.00
Maximă 1275.00
Medie 1099.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P 40-60 i 100-200 i
C
C
C
B
1307 Myotis blythii P 40-70 i 100-200 i
C
C
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
C
1193 Bombina variegata P
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus P
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus P
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N17 - Păduri de conifere 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl propus se găseşte pe versantul vestic al munţiilor Giurgiului în bazinetul hidrografic al pârâului Barlangos (afluent al pârâului Heveder) pe un substrat format din roci mezometamorfice din seria Rebra-Barnar, constituite din calcare cristaline şi şisturi cristaline.
Calitate si importanță Situl este situat în jurul rezervaţiei naturale Peştera Şugău, cu o suprafaţă de apr. 65 ha. În acest sit se găseşte o populaţie însemnată de Cypripedium calceolus. Peştera inclusă în sit are o lungime de cca. 800 m (galeria principală 560 m, galeria secundară 240 m)şi constituie locul de iernare şi reproducere mai multor specii de lilieci de importanţă comunitară.
Vulnerabilitate Situl este îtr-o stare de conservare bună. Presiuni asupra sitului pot exercita turismul necontrolat, prin distrugerea vegetaţiei şi aruncarea deşeurilor. Populaţiile de lilieci din peşteri pot fii perturbate de vizitatori şi speologi. Pentru reducerea acestor efecte custodele rezervaţiei depune eforturi mari. Activitatea forstieră nu are un efect major, din cauza categoriei de folosinţă şi a de vărstă a pădurilor existente.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia naturală Peştera Şugău, înclusă în întregime în sit, este protejată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 162/2005 şi Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate Terenurile incluse în sit sunt în rocent de 100% în proprietate privată a Composesoratului Valea Stâmbă.
Documentație 1.Dénes I.: Szekelyföldi Barlangvilág, Editura T3, Sfantu Gheorghe, 2002; 2. Orghidan, Traian, Puşcariu, Valeriu & alţii: harta regiunilor carstice din România, Lucr. de speologie Emil Racoviţa, Bucureşti, 1965; 3. Notele de consatatre a observaţiilor directe realizate de reprezentanţii APM Harghita, 2003-2006.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
25.94

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 25.94 2.463.-Peştera Şugău

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
-
B
-
A
0.50
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 27/22.02.2010, Administrator:Gylkosto Adventure Gheorghieni, str. Mihai Eminescu, nr. 29, jud. Harghita 0744 701815 www.gyilkosto-adventure.ro, l_simon78@yahoo.com
Planuri de management al sitului Regulamentul de funcţionare şi planul de management a rezervaţiei Peştera Şugău sunt în curs de elaborare de către custodele rezervaţiei.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-40
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70