Natura2000 - Piatra Mare (ROSCI0195)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0195
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Piatra Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.644444
Latitudine 45.555000
Suprafață (ha) 4273.70

Altitudine (m)

Minimă 700.00
Maximă 1840.00
Medie 1189.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.03
B
C
B
B
2.00
B
C
C
B
40.00
A
C
A
B
45.00
A
C
A
B
1.00
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.50
C
C
C
B
0.40
A
C
B
B
0.01
C
C
C
B
0.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 10-30 i
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P?

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1386 Buxbaumia viridis V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
B
Plante
Allium victorialis V
A
Plante
Alnus viridis P
D
Plante
Antennaria dioica P
D
Plante
Athyrium filix-femina P
D
Plante
Blechnum spicant P
D
Plante
Bruckenthalia spiculifolia P
D
Mamifere
2361 Bufo bufo R
A
Plante
Campanula carpatica P
B
Plante
Campanula patula ssp. abietina P
D
Plante
Cardamine glanduligera P
D
Plante
Cerastium transsilvanicum R
B
Plante
Coeloglossum viride R
A
Plante
Dianthus carthusianorum R
A
Plante
Doronicum carpaticum C
A
Plante
Epipactis helleborine R
A
Plante
Festuca tenuifolia V
A
Plante
Festuca valesiaca P
D
Plante
Festuca versicolor R
A
Plante
Galium odoratum P
D
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Helianthemum nummularium P
D
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Plante
Heracleum carpaticum R
A
Plante
Hesperis matronalis R
A
Plante
Hesperis nivea R
A
Plante
Jovibarba globifera ssp. globifera R
A
Plante
Jovibarba heuffelii R
A
Reptile
1263 Lacerta viridis R
A
Plante
Lycopodium clavatum P
D
Plante
Mercurialis perennis P
D
Plante
Moneses uniflora P
D
Plante
Nardus stricta C
D
Plante
Neottia nidus-avis R
A
Plante
Orchis mascula R
A
Plante
Ornithogalum pyrenaicum R
A
Plante
Ornithogalum umbellatum R
D
Plante
Oxytropis carpatica R
A
Plante
Paris quadrifolia P
D
Plante
Pinus mugo C
D
Plante
Pulmonaria rubra P
D
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Plante
Ranunculus carpaticus R
A
Plante
Rhododendron myrtifolium R
A
Plante
Rubus hirtus P
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra R
A
Plante
Symphytum cordatum P
D
Plante
Thymus comosus C
B
Plante
Thymus pulcherrimus R
B
Plante
Traunsteinera globosa V
A
Plante
Trollius europaeus R
A
Plante
Vaccinium myrtillus C
D
Plante
Vaccinium vitis-idaea C
D
Plante
Viola biflora P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Inventarierea floristică a masivului a dus la consemnarea unui număr de 800 taxoni vegetali. Asociatii vegetale mai importante mentionam: Nardo – Festucetum tenuifoliae (Klika et Smarda 1943) Buiculescu 1972 (descrisa din acest masiv de I. Buiculescu); Stellario nemori – Alnetum (Köstner 1938) Lohm 1957; Vaccinio – Callunetum vulgaris Bük. 1942; Salici-Alnetum viridis Colic et al. 1962 ; Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täber 1987;Leucanthemo waldsteinii – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987; Phyllitidi – Fagetum Vida (1959) 1963; Hieracio rotundati-Piceetum Pawl. et Br.-Bl. 1931. Herpetofauna este abundenta pe vaile intramontane, mai ales pe Valea Timisului.
Calitate si importanță De subliniat unele specii de plante incluse în lista roşie naţională si specii endemice, dintre care menţionăm:Achillea schurii Schultz Bip., Cerastium transsilvanicum Schur,Coeloglossum viride (L.) Hartman,Dianthus tenuifolius Schur, Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman, Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Erysimum witmannii Zaw. ssp. transsilvanicum (Schur) P.W.Ball, Festuca versicolor Tausch Hepatica transsilvatica Fuss, Heracleum carpaticum Porcius, Hesperis matronalis L. ssp. candida (Kit.) Hegir. & E. Schmid (incl. H. moniliformis Schur), Hesperis nivea Baumg., Hesperis oblongifolia Schur, Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Löve, Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard, Orchis mascula (L.) L. ssp.signifera (West) Soó,Ornithogalum pyrenaicum L.,Oxytropis carpatica Uechtr.,Thymus comosus Heuffel, Thymus pulcherrimus Schur, Traunsteinera globosa (L.)Reichenb. Trollius europaeus L.
Vulnerabilitate Vecinatatea cu DN1 si calea ferata Bucuresti-Brasov are un impact puternic negativ in ceea ce priveste managementul defectuos al deseurilor, zgomotul si turismul necontrolat.De asemenea, in vecinatatea localitatilor Sacele si Predeal este o presiune puternica pentru extinderea intravilanului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu este arie naturala protejata la nivel local sau national.
Tip de proprietate Valea Timisului (limita sitului) si in partea de nord a sitului - administtativ apartin de Orasul Predeal
Documentație BUICULESCU I., 1972, Asociaţii de tufărişuri subalpine din masivul Piatra Mare. Stud. şi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureşti, 24(6): 483-506. BUICULESCU I., 1972, Nardeto-Festucetum tenuifoliae (Klika et Smarda 1943) com. nov. o nouă asociaţie în vegetaţia tării noastre. Stud. şi Cerc. Biol., Seria Bot. Bucureşti, 24(4): 261-272. BUICULESCU I., 1975, Asociaţiile de pădure din masivul Piatra Mare. Stud. şi Comunic. Şti. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 19: 145-177. DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU SIMONA, BIRIŞ I., 2005, Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 496 p. (ISBN 973-96001-4-X). DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU SIMONA, BIRIŞ I., 2006, Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC.) Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 95 p. (ISBN 973-96001-4-X)

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
B
20.00
0
A
30.00
-
B
1.00
-
B
30.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
1.00
0
B
50.00
0
B
2.00
-
B
1.00
0
A
5.00
-
A
3.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 14/22.02.2010, Administrator:Fundaţia CARPATI Braşov, str. Cloşca, nr. 13 0744 362458
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management particular pentru aceasta zona, cu exceptia amenajamentelor silvice in baza carora se gestioneaza fondul forestier.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-88
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70