Natura2000 - Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor (ROSCI0196)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0196
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.535556
Latitudine 47.386667
Suprafață (ha) 469.00

Altitudine (m)

Minimă 740.00
Maximă 1768.00
Medie 1232.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
A
C
A
A
2.00
A
C
A
A
1.00
B
C
B
B
93.00
A
C
A
B
0.10
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 3-5 i
C
A
C
A
1324 Myotis myotis 8-12 i
C
A
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni C
C
A
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1105 Hucho hucho V
B
B
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
2241 Andryala levitomentosa 20-30 i
B
Plante
Campanula carpatica R
B
Plante
Campanula kladniana R
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 5-10 i
D
Plante
Dianthus carthusianorum R
B
Plante
Hieracium pojoritense R
B
Plante
Leontopodium alpinum 20-35 i
A
Amfibieni
1357 Martes martes 10-14 i
C
Plante
Polemonium caeruleum R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria 10-20 i
C
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris 10-15 i
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N08 - Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana 7.00
N14 - Pajiști ameliorate 6.00
N17 - Păduri de conifere 87.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat în M-ţii Bistriţei, cuprinzînd Vf. Pietrosul Bistriţei şi Vf. Bogolin. La limita nordică a sitului se află râul Bistriţa care formează Cheile Zugrenilor pe o lungime de 2,5 km.
Calitate si importanță Vegetaţia forestieră este reprezentată de arborete de molid în care sporadic apare fagul, paltinul, mesteacănul. Vegetaţia arbustivă este reprezentată de afin şi merişor. Flora este specifică stâncăriilor, aici regăsindu-se floarea de colţ în cea mai joasă staţiune din Moldova. Pe stâncile din masiv se află endemismul petrosia (Andryala laevitomentosa) cu o populaţie foarte restrânsă.
Vulnerabilitate Este într-o stare foarte bună stare de conservare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Cheile Zugreni cu o suprafaţă de 314 ha, având statut de rezervaţie naturală prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0196 – Pietrosul Broştenilor – Cheile Zugrenilor a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Proprietate de stat.
Documentație Seghedin,T. - Rezervaţiile naturale din Bucovina, Bucureşti, 1983

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
65.78

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 65.78 2.728.-Cheile Zugrenilor

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV025 * 26.46

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Suceava.
Planuri de management al sitului Există şi se aplică amenajamentul silvic.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-16
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70