Natura2000 - Platoul Mehedinţi (ROSCI0198)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0198
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Platoul Mehedinţi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.641389
Latitudine 44.923333
Suprafață (ha) 53594.00

Altitudine (m)

Minimă 148.00
Maximă 1452.00
Medie 574.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
4.00
96.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
3.00
A
B
A
A
2.00
A
A
B
B
1.00
B
C
C
C
0.20
B
C
B
B
3.00
B
B
B
B
4.00
A
B
B
B
0.10
B
B
B
B
2.00
C
C
B
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1316 Myotis capaccinii P R
B
B
B
B
1323 Myotis bechsteini V
B
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P C
B
B
C
B
1324 Myotis myotis P
B
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P >500 i
B
B
C
B
1306 Rhinolophus blasii P
C
B
B
B
1305 Rhinolophus euryale V
C
B
B
B
1352 Canis lupus P
D
1354 Ursus arctos P
D
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1217 Testudo hermanni R
A
B
B
B
1193 Bombina variegata C
B
A
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus P
C
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis C
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1093 Austropotamobius torrentium R
A
B
B
B
1088 Cerambyx cerdo R
B
A
C
A
1083 Lucanus cervus R
C
A
C
A
1089 Morimus funereus R
C
A
C
A
1044 Coenagrion mercuriale R
B
B
C
B
4057 Chilostoma banaticum RC
B
B
A
B
4053 Paracaloptenus caloptenoides R
A
A
B
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2327 Himantoglossum caprinum V
B
C
B
B
4070 Campanula serrata R
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis RC
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Plante
Cardamine graeca R
D
Plante
Celtis australis R
D
Plante
Cephalanthera damasonium R
D
Plante
Cephalanthera longifolia R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus V
A
Reptile
1283 Coronella austriaca R
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens V
A
Plante
Delphinium fissum R
D
Plante
Dianthus giganteus ssp. banaticus R
B
Plante
Dianthus kitaibelii R
D
Plante
Epipactis atrorubens R
D
Plante
Epipactis helleborine R
D
Amfibieni
Eptesicus nilssonii V
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Mamifere
1203 Hyla arborea R
A
Plante
Limodorum abortivum R
D
Amfibieni
1357 Martes martes R
A
Plante
Medicago arabica R
D
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Plante
Moenchia mantica V
D
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius R
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii V
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Plante
Myrrhoides nodosa R
D
Amfibieni
2595 Neomys anomalus V
A
Plante
Notholaena marantae R
D
Plante
Orchis coriophora R
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis mascula ssp. signifera V
D
Plante
Orchis militaris R
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis papilionacea V
D
Plante
Orchis simia V
D
Plante
Orchis tridentata R
D
Plante
Peltaria alliacea R
D
Amfibieni
1326 Plecotus auritus R
A
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus R
A
Plante
Saponaria glutinosa V
D
Nevertebrate
1040 Stylurus flavipes R
C
Plante
Trigonella monspeliaca R
D
Reptile
1295 Vipera ammodytes R
A
Reptile
2473 Vipera berus R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Climatul temperat - continental cu influenţe submediteraneene şi relieful foarte variat au creat condiţii pentru nemeroase specii de plante şi animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariţia a numeroase formaţiuni geologice şi speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 17 rezervaţii naturale.
Calitate si importanță Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline şi lapiezuri, peşteri renumite prin dimensiuni şi ornamentaţie ( Topolniţa, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de şibleacuri. Compoziţia floristică a pajiştilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad şi pin neafectate de tăieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţă a elementelor sudice.
Vulnerabilitate Exploatarea neraţională a resurselor naturale, folosirea excesivă a pesticidelor şi substanţelor de combatere a dăunătorilor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Geoparcul Platoul Mehedinţi este arie protejată de interes naţional, declarată prin Hotarârea de Guvern nr. 2151 / 30.11.2004. Geoparcul Platoul Mehedinţi face parte din categoria parcurilor naturale şi corespunde categoriei V IUCN - arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului terestru şi pentru recreere.
Tip de proprietate Situaţia juridică a terenurilor se împarte astfel: 20% proprietate comunală, 50% proprietate privată, 30% proprietate de stat.
Documentație Roman N. 1974. Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi. Bucureşti: Edit. Acad. Române: 222 pp. + 33 fig. + 23 tab. + o hartă; Roman N., 1966, Plante noi şi rare pentru flora României din regiunea Porţile-de-Fier (R. Tr.-Severin, Reg. Oltenia), Stud. cerc. Biol., Ser. Bot., 18, 3: 193-198 + o fig.; Roman N., 1971, Elemente noi pentru caracterizarea fitogeografică a Porţilor de Fier, Stud. cerc. Biol., Ser. Bot., 23, 6, p. 477-484 + o fig. + 2 foto; Dihoru Gh. & Roman N. 1977. Stipa crassiculmis subsp. heterotricha, Rev. Roumaine Biol., Biol. Végét., 22(1): 21-25 + 2 planşe + un tab.;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
95.60
0.28
0.16
0.22
8.98

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.01 D-Porţile de Fier
* 0.28 B-Domogled - Valea Cernei
* 95.59 V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinţi
* 0.01 2.292.-Domogled
* 0.01 2.422.-Piatra Cloşanilor
+ 0.00 2.434.-Peştera Lazului
+ 0.09 2.439.-Pădurea Gorganu
+ 0.14 2.595.-Peştera Epuran
* 0.22 2.596.-Izvorul şi stâncăriile de la Câmana
+ 1.15 2.600.-Pădurea de liliac Ponoarele Comuna
+ 0.93 2.601.-Tufărişurile mediteraneene de la Is
* 0.30 2.602.-Vârful lui Stan, PN-B, Comuna Isver
+ 0.06 2.604.-Pădurea Borovăţ Comuna Bâlvăneşti
+ 0.11 2.606.-Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârşia
+ 1.24 2.613.-Complexul carstic de la Ponoarele C
* 0.19 2.614.-Pereţii calcaroşi de la Izvoarele C
+ 1.59 2.616.-Cornetul Babelor şi Cerboaniei Comu
+ 0.88 2.617.-Cornetul Piatra Încălecată Comuna I
+ 0.43 2.618.-Cheile Topolniţei şi Peştera Topoln
+ 1.74 2.619.-Cornetul Bălţii, Comuna Balta
+ 0.28 2.620.-Cornetul Băii şi Valea Mănăstirii O

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J071GJ004 * 0.00
J062CS001 * 0.08

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
B
7.00
-
C
10.00
0
B
40.00
-
B
35.00
+
A
5.00
+
A
5.00
+
A
10.00
+
A
50.00
0
B
10.00
-
A
60.00
-
C
5.00
-
A
85.00
-
A
30.00
-
C
1.00
-
B
10.00
-
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
2.00
-
C
2.00
+
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
B
10.00
-
C
1.00
0
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea aparţine Administraţiei Geoparcului Platoul Mehedinţi, înfiinţată la 01.04.2006, compartiment în cadrul Consiliului Judeţean Mehedinţi.
Planuri de management al sitului Nu a fost realizat.Responsabilitatea realizării aparţine Administraţiei Geoparcului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70