Natura2000 - Platoul Vaşcău (ROSCI0200)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0200
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Platoul Vaşcău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.447222
Latitudine 46.431111
Suprafață (ha) 4983.20

Altitudine (m)

Minimă 331.00
Maximă 892.00
Medie 595.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.20
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P
B
A
C
A
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
B
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P
B
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
B
B
A
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 36.00
N15 - Alte terenuri arabile 16.00
N16 - Păduri caducifoliate 48.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Platoul Vaşcău-Briheni - Câmp Moţ Cuprinde:2.161 Izbucul Intermitent de la Călugări: este situat la obârşia pârâului Tomnatecul. Izbuc intermitent, care debitează la un interval scurt de cca.20 minute şi unul lung de cca.1 oră, datorită a două camere subterane care se umplu alternativ cu apă. Peştera Ponor - microfaună cavernicolă. 2.164. Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu: Peşteră activă cu o lungime de 1314 m - râul care străbate peştera apare în izbucul Boiu. Intrarea în Avenul Câmpeneasa este posibilă numai speologilor, prin două grote succesive: I-a de 5 m, în I-a treaptă şi a II -a de cca. 8 - 10 m. În a II-a treaptă, foarte greu accesibile. Avenul Câmpeneasa este format de apele pârâului Izbuc, care după ce străbat localităţile Ponoare şi Izbuc, intră în subteran prin acest aven. - Apele Pârâului Izbuc, intrate în subteran prin Avenul Câmpeneasa, străbat culmea muntoasă ce desparte localitatea Izbuc de oraşul Vaşcău şi ies la suprafaţă după un traseu necunoscut prin Izbucul Boiu, aflat la capătul Străzii Cerbului din oraşul Vaşcău. La ieşire, resurgenţa apelor din peşteră este amplasată într-o zonă greu accesibilă, datorită vegetaţiei, apa ieşind la lumină la baza unui con de grohotiş. În continuare, pe cursul Pârâului, la cca. 1,5 km. în aval, este amplasată o priză cu prag de fund, care alimentează Păstrăvăria Vaşcău.- Cascadă subterană de 54 m înălţime, accesibilă numai echipelor de speologi dotaţi cu echipament de alpinism subteran
Calitate si importanță sit foarte important din punct de vedere al habitatelor şi speciilor menţionate inclusiv la lista cu alte specii
Vulnerabilitate tăieri ilegale, abandonarea de deşeuri
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2,161 Izbucul Intermitent de la Călugări: Decizie nr. 261/1971, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 2.164. Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu: Decizie nr. 251/1981, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate în curs de clarificare
Documentație amenajamente silvice, I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea, evaluările anuale de spceii strict protejate

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
5.00
0
B
40.00
0
B
50.00
-
B
50.00
-
B
30.00
-
B
10.00
-
B
50.00
-
B
20.00
0
B
30.00
-
B
40.00
-
C
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
B
50.00
0
B
50.00
-
C
10.00
-
A
60.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
C
5.00
0
B
25.00
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului nu este desemnat administrator/custode
Planuri de management al sitului nu este alcătuit plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-58
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-57
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70