Natura2000 - Poiana Muntioru (ROSCI0204)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0204
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Poiana Muntioru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.694167
Latitudine 45.654167
Suprafață (ha) 24.00

Altitudine (m)

Minimă 1209.00
Maximă 1307.00
Medie 1239.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
60.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P 3-5 i
C
B
C
C
1352 Canis lupus P 2-8 i
C
B
C
C
1361 Lynx lynx P 1-4 i
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Nigritella nigra ssp. rubra P
A
Plante
Trollius europaeus C
A
Plante
2323 Typha shuttleworthii P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 79.00
N19 - Păduri mixte 21.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Arie protejată de interes conservativ deosebit, situl propus se suprapune peste o fâneaţă împădurită bogată în specii de orhidee. Vegetaţia ierboasă abundentă şi caracteristicile arboretului din vecinătate fac din acest sit un areal intens frecventat de specii de ungulate şi implicit de carnivore mari.
Calitate si importanță Numeroasele specii de orhidee, precum si densitatea ridicată a ungulatelor şi a carnivorelor mari, care tranziteazaă acest areal sau îl folosesc drept spaţiu principal de hrănire, constituie elemente cheie ale achilibrului ecosistemelor pe care le cuprinde. Gradul accentuat de naturalitate al acestui habitat în care activităţile antropice se practică doar în mod tradiţional, dau reprezintă motive in plus de susţinere a importanţei sitului.
Vulnerabilitate Situl poate fi afectat de extinderea domeniului Manăstirii care există in imediata apropiere a sitului şi de potenţiale efecte ale tuirismului necontrolat ce se manifestă in mod accentuat in perioada sarbatorilor religioase.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost declarat ca arie protejată prin HG 2151/2005, fiind încadrat la categoria de management: rezervaţie naturală( de interes botanic).
Tip de proprietate Rezervaţia naturală Poiana Muntioru, cuprinde parcelele (cadastrale) 70-97, 99-115 din tarlalele 9 si 10 cuprinse in teritoriul administrativ al comunei Vintileasca (terenuri extravilane – fâneţe) TABEL NOMINAL CU PROPRIETARII DE TEREN DE LA POIANA MONTEORU Nr Numele si prenumele Parcela Tarla Suprafata (mp) 1 Turea I. Manolache 70 9 5800 2 Fifere I. Petrea 71 9 3100 3 Tanase Gr. Ion 72 9 4100 4 Fifere D. Catrina 73 9 4500 5 Tufanoiu D. Vastle 74 9 2800 6 Banu I. Ionita 75 9 8300 7 Banu T. Ion 76 9 8300 8 Braiescu R. Ion 77 9 4600 9 Cazan A. Ion 78 9 1700 10 Tufanoiu I. Tinga 79 9 2700 11 Trestianu T. Stoica 80-81 9 5200 12 Popeseu D. Ionel 82 9 2600 13 Tanase Gr. Ion 83 9 3700 14 Fifere I. Ion 84-85 9 7700 15 Fifere D.Catrina 86 9 7700 16 Cioaca N.Ion 87 9 4900 17 Stoian Fl. Gheorghe 88 9 5300 18 Caldararu Cristian 89 9 4900 19 Tanase Iv. Ion 90 9 14700 20 Stoica Costica 91 9 10000 21 Roman Gr. Gheorghe 91 9 9300 22 Trestianu C. Manolache 92 9 5900 23 Tanase I. Gavrila 93 9 9500 24 Tufanoiu D. Vasile 94 9 7300 25 Braiescu Ion 95 9 6600 26 Laptuca S. Neculai 96 9 3500 27 Tufanoiu I. Ion 97 9 2200 28 Trestianu Gh. Ion II 99 10 7300 29 Schitul Monteoru 100 10 9700 30 Schitul Monteoru 101 10 5800 31 Schitul Monteoru 102-103-104 10 4200 32 Stoian Ion 105 10 1500 33 Popescu Gh. Gheorghe 106 10 2200 34 Staruiala D. Ion II 107 10 9700 35 Tanase S. Dragomir 108 10 5100 36 Tanase N. Nicolae 109 10 8800 37 Popescu Gh. Ghcorghe 110 10 3600 38 Banu Gh. Ion 111 10 2800 39 Banu T. Pavel 112 10 5100 40 Banu T. Dobre 113 10 3800 41 Banu I. Stanciu 114-115 10 12100
Documentație 1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilităţii pentru speciile de carnivore mari” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 2. raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribuţia speciilor de carnivore mari”- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 3. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 4. Studiul de fundamentare ştiinţifică pentru obţinerea statutului de arie protejată, APM Vrancea, 2003

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0.50
0
C
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
0
B
10.00
0
B
70.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Suprafaţa fondului forestier este administrată de O.S. Dumitreşti. Aria protejată se află în administrarea Consiliului Local al Comunei Vintileasca.
Planuri de management al sitului Regulamentul şi Planul de Management al ariei protejate este în curs de elaborare. Situl propus face parte din Reţeaua ecologică locală de protecţie a carnivorelor mari, (definită in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.) si urmareste protecţia şi conservarea habitaterlor naturale si a speciilor de carnivore mari.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70