Natura2000 - Postăvarul (ROSCI0207)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0207
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Postăvarul

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.566111
Latitudine 45.562500
Suprafață (ha) 1302.90

Altitudine (m)

Minimă 728.00
Maximă 1783.00
Medie 1146.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
20.00
B
C
B
B
0.10
C
C
B
B
39.00
A
C
B
B
1.00
C
C
B
C
33.00
B
C
B
B
2.00
A
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
B
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P?
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
4026 Rhysodes sulcatus P?
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
1758 Ligularia sibirica P
C
C
B
B
1902 Cypripedium calceolus P
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba P
A
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
C
Plante
Allium victorialis P
A
Plante
Angelica archangelica R
D
Plante
2055 Botrychium matricariifolium P
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
A
Plante
Cystopteris sudetica P
A
Plante
Daphne blagayana R
D
Plante
Dianthus spiculifolius P
A
Plante
Gagea fistulosa P
A
Plante
Gymnadenia conopsea C
D
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Plante
Larix decidua P
A
Plante
Leontopodium alpinum P
A
Nevertebrate
Liophloeus liptoviensis P
D
Plante
Lloydia serotina P
A
Plante
Nigritella nigra ssp. nigra P
A
Plante
Orchis morio R
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne P
C
Plante
Pinus cembra P
A
Plante
Pinus sylvestris P
A
Plante
Platanthera bifolia R
D
Reptile
1256 Podarcis muralis P
C
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla R
D
Plante
Rhododendron myrtifolium P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris P
A
Plante
Taxus baccata P
A
Mamifere
2353 Triturus alpestris P
C
Plante
Trollius europaeus R
D
Reptile
2473 Vipera berus V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului situl Muntele Postavaru este situat intre Valea Cheii, Valea Timisului si Poiana Brasov.Temperaturile medii anuale sunt etajate conform altitudinii, avand valori de la 6-0g.Reteaua hidrografica este densa cu caracter radiar, apartinand in cea mai mare parte bazinului hidrografic al Oltului.Afluentii mai importanti: Timisul, Ghimbaselul si Valea Rasnoavei.
Calitate si importanță Importanta masivului Postavaru este atat de natura ecologica – habitate de padure : fagete, amestecuri, rasinoase valoroase si nu numai, specii de flora si fauna protejate, cat si de mare interes turistic.
Vulnerabilitate Practicarea unui turism necontrolat.Extinderea perimetrelor construite atat in aria protejata cat si in zona tampon.Pasunatul intensiv in poieni si pajisti ilegal sau uneori autorizat de Primaria Brasov.Depozitarea deseurilor si aruncarea gunoaielor intamplatoare de catre turisti.Exploatări forestiere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejata Muntele Postavarul a fost declarata prima data prin HCJ 421/1980, iar pe plan national, prin L5/2000
Tip de proprietate Suprafaţa sitului este de 1238,2 ha.In totalitate este proprietate privată, după cum urmează: Primăria Râşnov 325,2 ha şi administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor din Râşnov, Primăria Braşov 913 ha administrat de RPLKronstadt.
Documentație ICAS – Brasov.Boşcaiu N,1971 : „Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Retezat” ,Bucureşti.Csuros,St. ,Pop,I,1965 :” Consideraţii generale asupra florei şi vegetaţiei masivelor calcaroase din Munţii Apuseni”,Contrib.Bot.Cluj.Fink, H.G.1970, :”Contribuţii la cunoaşterea florei şi aspectul general al vegetaţiei Masivului Postăvarul”,Lucrare de Diplomă ,Cluj.Heltmann,H., Fink ,H, 1971 :”Despre o nouă localitate cu Cyclamen purpurascens Mill.în R.S.România”,Comunicări de botanică,Bucureşti.XII.Morariu,I 1957, :” Câteva date şi noutăţi din flora Ţării Bârsei”,Lucr.ştiinţ.Inst.Politehn. Braşov,III.Pascovschi,S.,1967 :”Succesiunea speciilor forestiere”, Bucureşti.Stănescu,V.,Parascan,D. ,1971 :”Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei din tăieturi,Comunicări de botanică,Bucureşti,XII.„Flora Rumaniens”, 1952-1972:-„Flora Republicii Socialiste România”; Bd.I-XII,Bucureşti.Oltean,M.,Negrean,G.,Popescu,A., Roman,N., Dihoru,G., Sanda,V., Mihăilescu,S., :”Studii,sinteze,documentaţii de ecologie.”Prof. Dr. Ing. Marius Danciu- Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere.Vasile Coicârlan : „Flora ilustrată a româniei”.Ed. Ceres ,Bucureşti 2000. Fink,H.G. : „Flora din Masivul Postăvarul”.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
92.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 92.02 2.253.-Muntele Postăvaru

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-
A
80.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
A
20.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 16/22.02.2010, Administrator:Fundaţia CARPATI Braşov, str. Cloşca, nr. 13 0744 362458
Planuri de management al sitului nu are plan de management are amenajamente silvice dupa care RPLP Krondstadt RA si RPLP Rasnov administreaza fondul forestier din cuprinsul ariei protejate

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-88
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70