Natura2000 - Racâş - Hida (ROSCI0209)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0209
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Racâş - Hida

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.242778
Latitudine 47.106944
Suprafață (ha) 239.30

Altitudine (m)

Minimă 249.00
Maximă 375.00
Medie 309.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
38.00
B
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 50.00
N15 - Alte terenuri arabile 5.00
N16 - Păduri caducifoliate 45.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde păduri caducifoliate cu stejar şi carpen, păduri dacice cu Melampyrum bihariense, stepe şi pajişti calcaroase. Porţiuni largi ale sitului sunt acoperite primăvara cu asociaţii de Narcissus stellaris.
Calitate si importanță Sit de interes botanic, ecologic şi peisagistic, cuprinzând păduri dacice cu Melampyrum bihariense - aflat printre alte maximum 100 situri similare în Europa Centrală, precum şi alte specii rare şi endemice (Narcissus stellaris, Hepatica transsilvanica, Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum, Lathyrus transsilvanicus).
Vulnerabilitate Conservarea acestui habitat este periclitată de păşunatul intens, ca şi de trasarea în trecut a unor şanţuri de drenaj datorită cărora umiditatea solului a diminuat sub nivelul optim corespunzător cerinţelor biologice ale speciilor edificatoare. Accesul utilajelor agricole este un alt factor care agravează starea habitatului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Păduri mezofile de stejar, cu strat ierbos mezohigrofil. Porţiuni largi din sit sunt acoperite primăvara de asociaţii vegetale cu Narcissus stellaris. Situl include aria naturală protejată Poiana cu narcise de la Racâş-Hida, declarată prin Legea nr. 5 din 2000.
Tip de proprietate Proprietate particulară.
Documentație CORINE Biotopes Project - Romania, C.C.B. Cluj - Contract de cercetare nr. 282/1980 - Identificarea unor ecosisteme reprezentative în zona subcarpatică din Nord-Vestul Transilvaniei (judeţul Sălaj) în scopul propunerii lor ca rezervaţii naturale.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.51

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.51 2.684.-Poiana cu narcise de la Racâş-Hida

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J041SJ004 * 84.58

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
-
C
20.00
-
A
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Primăria comunei Hida.
Planuri de management al sitului Amenajamente silvice.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-35
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70