Natura2000 - Podişul Secaşelor (ROSCI0211)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0211
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Podişul Secaşelor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.811944
Latitudine 45.995556
Suprafață (ha) 7014.10

Altitudine (m)

Minimă 225.00
Maximă 575.00
Medie 417.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
62.00
38.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
3.00
C
C
C
C
1.00
C
C
C
C
1.00
C
C
C
C
65.00
A
C
B
C
5.00
B
C
B
C
3.00
B
C
B
C
0.20
B
C
B
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1078 Callimorpha quadripunctaria C
C
B
C
B
4036 Leptidea morsei R
C
B
B
B
4028 Catopta thrips R
C
B
B
B
4039 Nymphalis vaualbum R
C
B
B
B
4043 Pseudophilotes bavius R
C
B
B
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B
4067 Echium russicum C
C
B
B
B
4068 Adenophora lilifolia V
C
C
C
B
4091 Crambe tataria V
C
C
C
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica V
C
C
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Ephedra distachya V
D
Plante
Lythrum hyssopifolia R
D
Plante
Prunus tenella R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului SCI-ul Podisul Secaselor se suprapune din punct de vedere teritorial-administrativ peste teritoriul apartinand la doua judete: Alba si Sibiu. Teritoriul SCI-ului apartinand judetului Alba este situat la limita Tinutului Piemonturilor Vestice cu cea a Subcarpatilor Interni ai Transilvaniei, districtul Piemontului colinar al Apoldului. Din punct de vedere geologic, in aceasta zona se gasesc depozite din Cretacicul Inferior si Superior, Neogen si Cuaternar (depozite pannoniene constituite din complexe marnoargiloase,gresii friabile si pietrisuri). Principalele cursuri de apa din zona sunt: Secasul Tarnavei si Secasul Sebesului. Zona SCI-ului apartinand judetului Sibiu ocupa partea sud-estica a Podisului Secaselor. Din punct de vedere geologic, teritoriul se incadreaza in zona deluroasa aparand pietrisuri, nisipuri, calcare, gresii. Principalele cursuri de apa sunt Rosia de Secas, Visa, Sangatin. Dupa Koppen, SCI-ul face parte din provincia climatica D.f.b.k. Situl, cu o suprafata de 4861 ha de padure, se afla cuprins intre 230m si 730m altitudine, in etajele: - deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete, - deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri dintre acestea) si sleauri de deal, - deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acetora). Padurile detin in jur de 71% din sit, restul fiind detinut de pajisti.
Calitate si importanță Situl \\\"Podisul Secaşelor\\\" este desemnat pentru protejarea a trei specii de plante vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, şi anume: Adenophora lilifolia, Crambe tataria, Iris aphylla ssp. hungarica. De asemenea, pajiştile din poligoanele respective, găzduiesc habitate din Anexa II a Directivei Habitate, precum: - 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice - 6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase(Festuco Brometalia) - 6240* Pajişti stepice subpanonice - 6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii - 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Padurile din cadrul sitului se incadreaza in 4 tipuri de habitate: 91Y0– Dacian oak – hornbeam forests, 91I0- Euro-siberian steppic woods with Quercus ssp., 91E0 – Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9170 – Galio-Carpinetum oak – hornbeam forest. Pentru tipurile 91Y0, 91I0* si 91E0* s-a acordat calificativul IN MOD cu ocazia seminariilor biogeografice de la Sibiu din iunie 2008, fiind necesara desemnarea de noi situri.
Vulnerabilitate Printre vulnerabilităţile din acest sit remarcăm: - suprapăşunatul - eroziunea solului - alunecările de teren
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Acest sit nu conţine zone aflate sub regim de protecţie legală. Insă în preajma unui poligon se află un alt sit N2000 şi anume: Râpa Roşie de la Sebeş (Jud. Alba).
Tip de proprietate Suprafata sitului se afla in proprietatea statului precum si in proprietate publica (apartinand unor diverse comune: Primaria Ohaba, Primaria Berghin, Primaria Ciugud, Primaria Spring, Primaria Ludus, Primaria Loamnes, Composesoratul Apoldu de Jos).
Documentație RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes. Investigatii in teren septembrie 2010, Brad Radu, ICAS Timisoara.Cristea, V. 1979 Flora şi vegetaţia Podişului Secaşelor, Teza de doctorat, UBB Cluj-Napoca. Cristea V. 1981. Flora şi vegetaţia Podişului Secaşelor. Rezumat teză doctorat. Univ. \\\\\\\\\\\\\\\"Babeş-Bolyai\\\\\\\\\\\\\\\", Cluj-Napoca. Cristea V. 1977. Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor din Podişul Secaşelor. Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 79-90. Drăgulescu C. 1977. Caracterizarea generală a florei şi vegetaţiei împrejurimilor comunei Păuca (jud. Sibiu), Stud. Com., Muz. Şti. Nat. Brukenthal, Sibiu: 79-89.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.30

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.30 2.2.-Rapa Rosie

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J046AB007 * 0.82

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
63.00
-
B
10.00
-
C
10.00
0
C
15.00
+
B
70.00
-
A
50.00
-
B
65.00
-
B
15.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0
C
0
C
20.00
0
C
20.00
0
C
60.00
-
A
100.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nici unul dintre poligoane nu se află sub protecţia vreunei instituţii din judeţele Alba sau Sibiu.
Planuri de management al sitului Nu există planuri de management pentru poligoanele desemnate pentru situl nou propus \"Podisul Secaselor\".

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-72
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-84
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70