Natura2000 - Rarău - Giumalău (ROSCI0212)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0212
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Rarău - Giumalău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.558611
Latitudine 47.448056
Suprafață (ha) 2546.90

Altitudine (m)

Minimă 819.00
Maximă 1710.00
Medie 1280.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
0.50
C
C
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.60
B
C
B
B
40.00
A
C
A
A
0.10
B
C
B
B
0.10
C
C
B
B
0.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1323 Myotis bechsteini P
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P 6-10 i
C
B
C
B
1318 Myotis dasycneme P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4054 Pholidoptera transsylvanica RC
B
B
A
B
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
4014 Carabus variolosus RC
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4066 Asplenium adulterinum R
B
C
B
B
4070 Campanula serrata C
C
C
A
B
1393 Drepanocladus vernicosus R
C
C
B
B
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B
4116 Tozzia carpathica V
C
C
B
B
1386 Buxbaumia viridis V
C
C
B
B
1381 Dicranum viride V
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 13.00
N17 - Păduri de conifere 70.00
N19 - Păduri mixte 17.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Ape dulci continentale = 0,5% Mlastini (vegetatie de centura), smarcuri, turbarii = 0,5% Pajisti seminaturale umede, preerii mezofile = 5% Pajisti alpine si subalpine = 40% Paduri de conifere = 40% Paduri mixte = 13,9% Stancarii interioare, greohotisuri, zapezi, gheturi = 5% Alte terenuir (incl.zone urbane, rurale, cai de comunic., rampe de depozitare, mine, zone industriale = 0,1%
Calitate si importanță Biotopirile existente, cu o flora nealterata de factorul antropogen, poseda o microfauna bogata si variata. Aria propusa contine un numar important de rezervatii ;i este putin locuit, fapt ce a permis pastrarea biodiversitatii.
Vulnerabilitate Activitati umane ce ar putea afecta in viitorul apropiat aria, sunt: - suprapasunatul (sunt unele suprafete deja afectate); - activitati intensive de exploatare a lemnului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Desemnare: situl include rezervaţiile naturale: Rarău – Pietrele Doamnei cu o suprafaţă de 970,5 ha, Fâneţele montane Todirescu cu o suprafaţă de 38,1 ha, Codrul Secular Slătioara cu o suprafaţă de 1064 ha şi Codrul Secular Giumalău cu o suprafaţă de 309,5 ha, având statut de rezervaţii naturale prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0212 – Rarău – Giumalău a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Situl include terenuri proprietate de stat precum şi terenuri proprietate particulară.
Documentație BÂTĂ OV., Rezervaţii naturale din Judeţul Suceava, Anale Bucov., Acad. Română, Fil. Iaşi, Centr. Rădăuţi, 1998, an V, 1, 167-177; BÂTĂ OV., Rezervaţia geologică „Pietrele Doamnei”- Rarău, Anale Bucov., Acad. Română, Fil. Iaşi, Centr. Şti. Rădăuţi, 1998, an V, 2, 387-398; BÂTĂ OV., Rezervaţia geologică-geomorfologică Cheile „Moara Dracului” - Rarău, Anale Bucov., Acad. Română, Fil. Iaşi, Centr. Rădăuţi, 1999, an VI, 1, 181-186; BOŞCAIU N., COLDEA GH., HOREANU CL., Ocr. nat. med. înconj., 1994, 38, 1, 45-46; BRÂNDZĂ D. 1879-1883, Prodromul Florei Române, Tipogr. Acad. Române, Bucureşti, 1879-1883; CIOCÂRLAN V., Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. a doua revăzută şi adăugită, Edit. Ceres, Bucureşti, 2000; DAVIDESCU G., Observaţii geomorfologice pe teritoriul Codrului secular Slătioara. Anuarul Muz. Jud. Suceava, Fasc. Şti. Nat., 1980, VI, 154-155; DIHORU G., PÂRVU C., Plante endemice în flora României, Edit. Ceres, Bucureşti, 1987; DIHORU G., DIHORU A., Plante rare, periclitate şi endemice în flora României – lista roşie, Acta Bot. Horti Bucurestiensis, 1993-1994, 173-179; DIHORU G., NEGREAN G., Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Edit. Academiei, Bucureşti, 2009; DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ-COMĂNESCU M., MIHĂILESCU S., BIRIŞ I. A., Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2006; GAFTA D., MOUNTFORD J. O. (coord.), Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008; GRECESCU D., Conspectul Florei României. Plantele vasculare indigene şi cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României, considerate subt punctul de vedere sistematic şi geografic, Tipografiea Dreptatea, Bucureşti, 1898; GUŞULEAC M., Consideraţiuni geobotanice asupra pinului silvestru din Bucovina, Bul. Fac. Şti., Cernăuţi, 1930, IV, 2, 310-375; GUŞULEAC M., Codrul secular Slătioara. Calendarul al IV-lea de Turism al Touring-Clubului Român, 1937. Herbich Fr. (1836, 1865); Hormuzaki C. (1911); Knapp J. (1972); LEANDRU V., STANCIU G., Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei forestiere din Rezervaţia ştiinţifică Slătioara. Comunic. Bot., S. S. N. G., 1967, 131-141; MITITELU D., DĂSCĂLESCU D., ŞTEFAN N., VIŢĂLARIU GH., BARABAŞ N., DAVIDESCU G., LUPAŞCU GH., TODERIŢĂ MARIA, Cercetări sinecologice în rezervaţia “Codrul secular Slătioara” – jud. Suceava. Stud. Comunic. Muz. Şti. Nat. Bacău, 1979-1980, 135-182; MITITELU D., COLAB., La flore et la végétation des environs de Vatra Dornei, Analele Şti., Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, 1988; MITITELU D., COLAB., Flora şi vegetaţia Judeţului Suceava, An. Muz. Jud. Suceava, 1989, 93-120; MITITELU D., COLAB., Bibliografia floristică şi geobotanică asupra Moldovei, Bucovinei şi Maramureşului, Stud. Com. Muz. Şti. Nat. Bacău, 1994, 127-165; MORARIU I., Vegetaţia şi flora Masivului Rarău, S. S. N. G., a V-a Consf. de geobot. (ghid). Bucureşti, 1965; MORARIU I., Semnificaţia unor date corologice noi la plante, Stud. Com. Ocr. Nat., Suceava, 1972, 2, 191-200; MORARIU I., BELDIE AL., Endemismele din flora R. S. R., In SĂVULESCU TR. (ed.), Flora R. S. R., Bucureşti: Edit. Acad. Române, 1976, XIII, 97-105; MORARIU I., Revizuirea speciilor de Asperula din Flora României, Bucureşti: Stud. cerc. Biol., Ser. biol. veget., 1979, 31, 2, 7-94; NEGREAN G., OLTEAN M., Endemite şi zone endemoconservatoare din Carpaţii Sud-Estici, Ocr. nat. med. înconj., 1989, 33, 1, 15-25; OLTEAN M., NEGREAN G., POPESCU A., ROMAN N., DIHORU G., SANDA V., MIHĂILESCU S., Lista roşie a plantelor superioare din România, Stud., Sint., Doc. Ecol., Acad. Română - Inst. de Biol., 1994; Pax F. (1898), Prodan I. (1930, 1931); RACLARU P., Flora şi vegetaţia munţilor Rarău. Abstract. PhD thesis. Univ. of Bucharest, 1970; RACLARU P., Flora de la Pietrele Doamnei. Stud. Comunic., Ocr. Nat., Suceava, 1973, 3: 121-133; RACLARU P., Completări la flora cormofitelor din M-ţii Rarău (I). Stud. Comunic. Muz. Şti. Nat. Bacău, 1974, 41-46; RACLARU P., Completări la flora cormofitelor d

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
85.65

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.19 2.716.-Fânaţele montane Todirescu
* 32.58 2.722.-Pietrele Doamnei-Rarău
* 38.88 2.723.-Codrul Secular Slătioara
* 13.00 2.724.-Codrul Secular Giumalău

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV007 * 20.56
J021SV005 * 11.67

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului RNP - Direcţia Silvică Suceava.
Planuri de management al sitului Planul de management urmează a fi întocmit de către custode, în acest caz RNP- Direcţia Silvică Suceava.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-16
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70