Natura2000 - Reghiu Scruntar (ROSCI0216)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0216
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Reghiu Scruntar

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.857222
Latitudine 45.786389
Suprafață (ha) 112.40

Altitudine (m)

Minimă 293.00
Maximă 527.00
Medie 418.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
40.00
C
C
B
C
10.00
B
C
B
B
15.00
C
C
B
B
10.00
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P 2-8 i
C
B
B
C
1352 Canis lupus P 1-8 i
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
Campanula sibirica P
A
Plante
Cardamine glanduligera P
A
Plante
Cephalanthera rubra P
A
Reptile
1283 Coronella austriaca P
A
Plante
Dactylorhiza maculata P
A
Plante
Epipactis helleborine P
A
Plante
Koeleria macrantha P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Reptile
1256 Podarcis muralis P
A
Plante
Polygonatum verticillatum P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Plante
Seseli gracile P
A
Plante
Sesleria heuflerana P
A
Plante
Silene vulgaris P
A
Plante
Symphytum cordatum P
A
Plante
Valeriana tripteris P
A
Plante
Viola tricolor ssp. subalpina P
A
Reptile
Zootoca vivipara P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl se suprapune sectorelor de vale longitudinală si respectiv transversală a Milcovului, sapate in strate alternante de gresii, argile, marne si calcare, cutate si redresate la verticală. Efectul este apariţia unui spectaculos relief ruiniform, a cărui valoare ştiintifică se amplifică prin axistenţa resturilor fosile de nevertebrate din Miocen si de mamifere de vârstă sarmato-pliocenă.
Calitate si importanță Spectaculozitatea reliefului in cadrul sitului npropus este dată de alternanţa sectoarelor de vale longitudinală si respectiv transversală a Milcovului, săpate in strate alternante de gresii, argile, marne si calcare, cutate si redresate la verticală. Efectul este aparita unui relief ruiniform, a cărui valoare peisagistică este dublată de cea ştiinţifică justificată prin existenţa resturilor fosile de nevertebrate din Miocen si de mamifere de vârsta sarmato-pliocenă.
Vulnerabilitate Situl propus se aflaă în imediata vecinatate a vetrei localităţii Reghiu şi a drumului DJ 205A, elemente care se pot traduce potenţiale ameninţări. Un impact antropic semnificativ se manifestă, cu precadere, pe malul stâng al râului Mlcov unde, în urma defrişării din trecut a pădurii, pentru crearea unui izlaz comunal, vegetaţia naturală este ruderalizată.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost pus sub protecţie incă din anul 1973 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea, statutul de arie protejată fiind reconfirmat prin Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate Integral, suprafaţa sitului propus este proprietate de stat, în administrarea RNP- Direcţia Silvică Focşani.
Documentație 1. HOREANU, Climent., - ”Însemnatatea botanica a rezervatiei geologice si peisagistice Reghiu- Scruntaru, jud. Vrancea ” Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. III Focsani, 1980 2 ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 3 IONIŢA , Stan, -” Zacamântul de mamifere de la Reghiu-Vrancea si importanta lor strategica ” - Asoc. Geolog. Carpato-Balcanica. Congr. al V-lea, 4-19 Sept., 1961, Bucuresti; Com. St., Sec. II, Stratigrafie, vol IIIA1, Buc., 1963, pag. 199-213. 4 MITITELU,D., {TEFAN,N., COROI, Ana., DIACONU, M., - 1996- ” Flora si vegetatia judetului Vrancea ” Stud. Com. Muz. Piatra-Neamt, Vol.VIII, p. 163-192,

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
95.40

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 95.40 2.820.-Pădurea Reghiu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
1.00
0
A
1.00
0
B
1.00
-
B
15.00
-
B
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
C
50.00
0
C
70.00
0
C
40.00
-
C
1.00
0
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria protejat[ Reghiu – Scruntar a fost atribuită prin convenţia nr. 5/13.09.2004 in custodia Direcţiei Silvice Focsani,
Planuri de management al sitului Managementul se realizeaza de catre, Directia Silvica Focsani, conform Amenajamentului silvic si a planului de management intocmit in calitate de custode.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70