Natura2000 - Dealul Mocrei - Rovina - Ineu (ROSCI0218)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0218
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealul Mocrei - Rovina - Ineu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.958611
Latitudine 46.397500
Suprafață (ha) 3730.40

Altitudine (m)

Minimă 102.00
Maximă 374.00
Medie 157.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B
35.00
A
C
B
B
2.00
A
C
B
B
20.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4032 Dioszeghyana schmidtii P
A
B
A
B
1074 Eriogaster catax R
B
B
C
B
4020 Pilemia tigrina R
A
B
B
B
4039 Nymphalis vaualbum P
B
B
C
B
4027 Arytrura musculus P
B
B
A
B
1037 Ophiogomphus cecilia P
B
B
C
B
4048 Isophya costata V
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 2.00
N14 - Pajiști ameliorate 65.00
N16 - Păduri caducifoliate 33.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Dealul Mocrei este un con vulcanic tocit, alcatuit din roci vulcanice de tipul andezitelor, cu o altitudine maxima de 380 m, localizat la contactul Depresiunii Zarandului cu Campia de Vest (Tisei). Alaturi de Dealul Mocrei, situl cuprinde si o portiune din lunca Crisului Alb, situata pe malul stang al raului. Substatul este constituit din depozite sedimentare - argile, nisipuri si leoss - , apartinand Cuaternarului, pe care s-au format soluri apartinand clasei Luvisoluri. Statiunile sunt de cvercinee (gorun, cer, garnita, stejar). Apar si numeroase tufarisuri de porumbar, paducel, maces, etc. In portiunea de lunca a sitului sleauri de lunca de stejar. Dealul Mocrei este propus pentru solutionarea calificativului IN MOD pentru tipul de habitat 91M0 in regiunea continentala, dar situl are o relevanta deosebita si pentru alte tipuri de habitate (40A0, 6240).
Calitate si importanță Importanta Dealului Mocrei este data de habitatele de paduri termofile de cer, garnita si gorun (91M0) si de tufarisuri (40A0) care pe acest deal avanseaza pana in Campia de Vest. Dealul, cu precadere pe versantul sud-vestic, are un pronuntat caracter silvostepic prin flora si vegetaatia pe care o adaposteste. Padurile sunt zonate in categoria padurilor cu functii speciale de protectie in totalitate.
Vulnerabilitate Defrisarea vegetatiei forestiere poate declansa fenomenene de eroziune pluviala. Seceta excesiva declanseaza fenomenul de declin al padurii.
Tip de proprietate In prezent intreaga suprafata a sitului propus este detinuta de proprietari particulari.
Documentație Amenajamentul OS Ineu, UP III Rovina. Ardelean, Aurel, 2006, Flora şi vegetaţia judeţului Arad. Editura Academiei Romane, Bucuresti. Investigatii proprii in teren 2009, 2010.Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.41

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.03 2.88.-Poiana cu narcise Rovina
+ 2.38 2.89.-Balta Rovina

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0
B
35.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
A
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management aprobat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-57
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-69
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70