Natura2000 - Rusca Montană (ROSCI0219)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0219
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Rusca Montană

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.414167
Latitudine 45.607500
Suprafață (ha) 12747.40

Altitudine (m)

Minimă 352.00
Maximă 1377.00
Medie 793.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.13
C
C
B
B
65.50
A
B
B
B
4.20
B
C
B
B
14.57
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx >5 i P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos >5 i P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4039 Nymphalis vaualbum P?

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
B
Amfibieni
1357 Martes martes C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 67.00
N19 - Păduri mixte 33.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Teritoriul nepopulat, cu excepţia intravilanului comunei Rusca Montană, cu centrul aflat la intersecţia meridianului estic de 22030’ cu paralela nordică de 45030’, se situează pe versantul sudic al munţilor omonimi constituit din şisturi cristaline şi petice de calcar, din regiunea biogeografică alpină, în sectorul extrem vestic al ecoregiunii Carpaţilor Meridionali, dispus pe un ecart altitudinal de peste 1.000 m, între extremele de 300 m (Valea Bistra) şii 1.374 m (Vf. Padeş). Fondul forestier (13.874 ha, din care 13.760 ha pădure) concentrează ecosisteme preponderent naturale, din care 5.219 păduri virgine, cvasivirgine şi seculare de valoare deosebită, include Rezervaţia naturală Pădurea Pleşu (2.504 ha). Deşi acoperă doar 0,2% din suprafaţa păduroasă a ţării, totuşi situl comasează 3 din cele 9 etaje bioclimatice, 25 din cele 212 tipuri de staţiune forestieră, 26 din cele 306 tipuri naturale de pădure grupate în 8 din cele 50 formaţii forestiere.
Calitate si importanță Situl a fost desemnat datorită prezenţei în cadrul acestuia a următoarelor tipuri de habitate de interes: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pe 4,2% din suprafaţă; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum, pe 14,57% din suprafaţă; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), pe 0,13% din suprafaţă (habitat prioritar); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), pe 65,5% din suprafaţă.
Vulnerabilitate Contrar reputaţiei, valorii şi importanţei europene a domeniului, dacă nu se vor institui în timp record măsurile necesare pentru conservare şi protejare legală a acestor vestigii forestiere arhetipale, supravieţuirea lor va fi efemeră deoarece ingeniozitatea devastării acestora este dezarmantă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Declarata Rezervatie Naturala prin H.G. 2151/2004
Tip de proprietate Fondul forestier apartine atat comunei Rusca Montana care este si administratorul padurilor(Rezervatia Rusca Montana), precum si Statului fiind administrat de O.S Rusca Montana (Rezervatia Padurea Plesu)
Documentație Studiu de fundamentare stiintifica pentru Rezervatia Rusca Montana si Rezervatia Padurea Plesu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
A
-
B
-
B
-
A
-
B
-
B
-
B
90.00
-
B
75.00
-
B
50.00
-
C
10.00
0
C
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
A
-
A
-
B
50.00
-
B
50.00
-
B
75.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervatia Naturala Rusca Montana si Rezervatia Padurea Plesu sunt date in custodie Directiei Silvice Resita.
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-81
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-94
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-93
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70