Natura2000 - Săcueni (ROSCI0220)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0220
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Săcueni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.139167
Latitudine 47.338889
Suprafață (ha) 732.50

Altitudine (m)

Minimă 119.00
Maximă 182.00
Medie 155.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4110 Pulsatilla pratensis ssp. hungarica V
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo P
A
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde: 2.184. Lacul Cicoş: Vegetaţie arborescentă bine conservată printre ochiurile de apă. Mlaştină cu specii relictare, sfagnete, plauri şi arnise plutitoare compacte. Rezervaţia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni (Quercus robur), OS Săcuieni, UP II Săcueni, ua.32 B, trupul de pădure TR. Pucioasa arboret natural rezervă semincer de stejar cu vârstă 110 ani, grupa I funcţională - de protectie, care adăposteşte în ua 32 B o colonie de cca. 40 - 50 de cuiburi de stârci (Ardea cinerea cinerea) Situată în apropierea Lacului Cicoş, rezervaţie naturală mixtă, cu S=10,0 ha, OS Săcuieni, UP II Săcueni, Ua 42N = 4,5ha şi 5,5 ha în afara fondului forestier.
Calitate si importanță sit declarat pentru habitatele 91F0 şi 92A0, şi pentru speciile menţionate inclusiv la alte specii
Vulnerabilitate Rezervaţia de Stârci ( Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni ( Quercus robur ) -fenomen de uscare slabă a arboretului de stejar; -prezenţa gândacului frunzelor de stejar - Haltica quercetorum, a moliei miniere a stejarului - Tischeria complanella şi a speciei producătoare de gale - Cynips kollari - C. hungarica cu efect mult diminuat , datorită depăşirii vârstelor tinere, la care arboretele manifestă susceptibilitate ridicată la diferite atacuri. Lacul Cicoş: Lacul este alimentat cu apă din izvoare subterane, debitul fiind de cca.10 l/s la evacuare, alimentând localitatea Olosig situată în aval. Apa este puternic mineralizată, evidentiindu-se oxizi de fier şi sulf. În imediata apropiere a şoselei pe unde subtraverseaza lacul Cicoş, apa este traversată de patru conducte de transport conducte petroliere aparţinând S PG Suplacu de Barcău, secţia Marghita .
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Cicoş Decizie nr. 22/1991, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Valea Rece Decizie nr. 251/1981, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Rezervatia de Stârci ( Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni ă- Avizul CMN - Academia Română nr. 812/CJ/08.08.2005
Tip de proprietate în curs de clarificare
Documentație Sârbu A., Smarandache D., Pascale G.,Îndrumător de practică botanică Koracsonyi Carol, Lacul Cicoş - Săcueni.; I.Ghira şi colab., 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea.; Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.99

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 1.99 2.184.-Lacul Cicos

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
2.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În calitate de custode: Lacul Cicoş - DS Oradea
Planuri de management al sitului Pentru rezervaţia Lacul Cicoş planul de management este în curs de perfectare

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-21
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-33
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70