Natura2000 - Sărăturile Jijia Inferioară - Prut (ROSCI0222)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0222
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0042 (Eleşteele Jijiei şi Miletinului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Sărăturile Jijia Inferioară - Prut

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.321389
Latitudine 47.400833
Suprafață (ha) 10613.00

Altitudine (m)

Minimă 32.00
Maximă 148.00
Medie 42.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
A
B
B
B
7.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
50.00
A
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia RC RC
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4027 Arytrura musculus P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Fritillaria meleagris ssp. meleagris R
D
Plante
2059 Salvinia natans R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde importante suprafeţe de sărătură din lunca comună a râurilor Jijia şi Prut, între localităţile Cotu Morii şi Probota, din judeţul Iaşi.
Calitate si importanță Sit important in principal pentru habitatul prioritar *1340 - sărături continentale.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată în principal de păşunatul supranumeric cu ovine, caprine, cabaline şi bovine.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Din sit fac parte rezervaţiile acvatice de interes naţional Balta Teiva - Vişina şi Pruteţul Bălătău, declarate prin Legea 5/2000. Cea mai mare parte a sitului nu are statut de protecţie.
Tip de proprietate Formele de proprietate a terenurilor din sit sunt: proprietate publică locală, proprietate particulară.
Documentație Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.10

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.10 2.553.-Balta Teiva-Visina

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J052IS011 * 10.28

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
B
30.00
0
B
60.00
0
B
40.00
0
C
50.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
C
10.00
-
B
30.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea privind managementul celor 2 rezervaţii naturale din sit revine custozilor.
Planuri de management al sitului Nu există un plan de management, cu excepţia rezervaţiilor Balta Teiva - Vişina şi Pruteţul Bălătău, pentru care există planuri de management avizate de Academia Română-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-20
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-19
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-31
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70