Natura2000 - Sărăturile Ocna Veche (ROSCI0223)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0223
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Sărăturile Ocna Veche

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.789167
Latitudine 46.590278
Suprafață (ha) 132.80

Altitudine (m)

Minimă 351.00
Maximă 412.00
Medie 368.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
A
C
A
A
10.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1389 Meesia longiseta V
B
C
B
B
1903 Liparis loeselii V
C
C
B
B
4087 Serratula lycopifolia V
A
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Ocna Veche de sare, este rezultatul activităţii de extracţie a sării începută de timpuriu, încă din preajma sec. XIII. În urma acestor activităţi extracvtive, a rezultat un complex ansamblu de reţele ce fac legătura cu principalele mine de exploatare. Existenţa masivului de sare la suprafaţă în cadrul unei microdepreiuni (Microdepresiunea Băile Sărate), a favorizat apariţia unor întinderi mai mult sau mai puţin umede sărăturate. În urma exploatărilor de suprafaţă, sau a alunecărilor de teren, au apărut lacuri saline în diferite stadii de evoluţie, cu concentraţii saline diferite. În mecanismul de formare a lacurilor au colaborat 3 factori: morfogeneza depresiunii formată în podiş, prezenţa masivului de sare şi acţiunile antropice de exploatare a sării. Pentru formarea nămolului cu utilizări terapeutice, factorilor amintiţi li se asociază caracteristicile particulare biotice.
Calitate si importanță În cadrul complexului de galerii şi mine, există un complex de biocenoze algale şi de micro-organisme particulare, adaptate unei salinităţi crescute a mediului. În cadrul Băilor Sărate, în special în zonele înmlăştinite, s-au instalat asociaţii vegetale halofile caracteristice (Salicornia herbacea).
Vulnerabilitate Principalele pericole identificate in perimetrul ariei de protectie propus,din punct de vedere a conservarii naturii sunt: -necunoasterea si nerespectarea de catre populatie a legilor privind protectia naturii, principalele efecte negative fiind depozitarea deseurilor provenite din gospodarii in spatii neamenajate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2000-statut de arie protejată de interes naţional, prin Legea nr.5/2000 de amenajare a teritoriului/Sectiunea a III-a, poziţia 2343, cu o suprafata de protecţie de 10 ha;
Tip de proprietate 85%- propietate de stat 15%-propietate privată
Documentație Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj -harti 1982, modificata ulterior in urma aplicarii Legii 18/1991; Crişan,R.,Paşca,D.,Marinel,V.,Zborovski,E.,Drăgan-Buladra,M.,Kiss,S. (1988): Enzymological study of muds from salt lakes in Turda, Stud. UBB sect. Biol. Cluj-Napoca, Ed.St.,32(2): 76-86; (1994): Contract 5936/1994, Ariile protejate de importanţă naţională, Prefectura Cluj-Napoca, responsabil Contract I.Bedeleanu, manuscris; (1999): Turda - 20 de secole de istorie, Primăria Turda, Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
61.65

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 61.65 2.343.-Ocna Veche

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
-
B
30.00
-
A
15.00
-
C
20.00
0
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
A
10.00
-
B
10.00
-
C
15.00
0
A
80.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-
A
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului 85%-administrare autoritati locale; 15%-proprietate privată
Planuri de management al sitului 1.Plan de Urbanism,Municipiul Turda; 2.Legislatia nationala in vigoare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70