Natura2000 - Seaca - Optăşani (ROSCI0225)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0225
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Seaca - Optăşani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.469444
Latitudine 44.713611
Suprafață (ha) 2110.10

Altitudine (m)

Minimă 227.00
Maximă 337.00
Medie 310.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 3.00
N16 - Păduri caducifoliate 94.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 3.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Prin H.C.M. nr. 518/1954, a fost pusă sub protecţie şi în anul 1969 a fost declarată “rezervaţie forestieră” a Academiei Române, aici existând cel mai curat şi mai valoros arboret de gârniţă (Quercus frainetto) din România şi unul dintre cele mai curate din Europa. Specia ocupă 82% din suprafaţa pădurii, iar arborii au vârsta medie de 75 de ani. Multe exemplare depăşesc 100 de ani. Pădurea etalează la dimensiuni reduse vegetaţia veche, caracteristică masivului Făgăraş ( E. Pop, N. Sălageanu, 1965) Ea este un vestigiu al pădurilor din subboreal (3000 - 1000 de ani Î. Hr.) care se întindeau din bazinul Mediteranei până în nordul Câmpiei Române, cu un pronunţat caracter termofil (C. Chiriţă şi colab., 1981). În literatura de specialitate, pădurea Seaca - Optăşani este menţionată ca rezervaţie forestieră-botanică, pe suprafaţa de 218,9 ha.
Calitate si importanță In acest sit exista cel mai curat şi mai valoros arboret de gârniţă (Quercus frainetto) din România şi unul dintre cele mai curate din Europa.
Vulnerabilitate Activităţile care pot pune în pericol siteul sunt exploatările forestiere intensive.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin Legea 5/2000 au fost desemnate doua zone din acest SCI arii naturale protejate Padurea Seaca Optasani si Rezervatia de arborete de garnita.
Tip de proprietate Forma de proprietate a sitului propus este proprietate de stat 95% si proprietate privata 5%
Documentație Popescu A. & al. Vegetatia Campiei Munteniei, Sibiu 1984. Bobârnac B., Popescu M., Cârţu D. - Rezervaţii şi monumente ale naturii din Oltenia. Editura Sport - Turism. Bucureşti, 1984. Ciobanu N. - Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Olt. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1993 Păun M., Georgescu L., Fulga Gh. - Importante puncte floristice şi de vegetaţie din cuprinsul Olteniei. În volumul “Studii şi Cercetări”. Subcomisia Oltenia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii. Craiova, 1971.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
11.68

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 6.76 2.664.-Pădurea Seaca Optăşani
+ 4.92 2.669.-Rezervaţia de Arborete de Gârniţă

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J075OT002 * 16.86

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
6.00
0
A
80.00
0
A
3.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
50.00
0
C
40.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 123/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului In cadrul propunerii de sit SCI Seaca Optasani se afla 2 arii protejate declarate prin Legea 5/2000 pt care custodele, Directia Silvica Olt, a intocmit planul de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-109
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-110
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70