Natura2000 - Şindriliţa (ROSCI0228)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0228
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Şindriliţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.543611
Latitudine 45.721667
Suprafață (ha) 858.00

Altitudine (m)

Minimă 946.00
Maximă 1664.00
Medie 1358.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
3.00
B
C
B
B
30.00
B
C
B
B
40.00
A
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus 3-4 i 6-10 i
C
B
C
C
1354 Ursus arctos P 3-5 i
C
B
C
C
1361 Lynx lynx P 1-2 i
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
C
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
C

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 6.00
N16 - Păduri caducifoliate 60.00
N19 - Păduri mixte 34.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Caracterizat prin existenţa unor habitate cvasioriginare, situl este suprapus unui bazin forestier în care grohotişurile fosile acoperite de molidişuri şi brădete constituie un element de favorabilitate pentru stabilirea unor zone de creştere a puilor şi hibernare pentru exemplare din speciile de Ursus arctos şi Canis lupus. În acţiunile de monitorizare din cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, au fost identificate şase vizuini folosite alternativ de haitele de lup ale caror teritorii se suprapun în zonă. În acelaşi context, zona numita de localnici „Şindriliţa – Afinişul” constituie prin habitatele bogate in fâneţe şi afinişuri compacte un pol de atractie in perioada de fructificatie, pentru ungulate şi pentru Ursus arctos.
Calitate si importanță Gradul accentuat de naturalitate, existenţa habitatelor specifice grohotişurilor fosile şi a padurilor caracteristice etajului boreal, dublate de favorabilitatea reliefului pentru alegerea ca zone de fătare, creştere a puilor, hibernare şi hranire, fac din acest sit un element cheie pentru funcţionarea Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, reţea constituită şi aprobată in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea. In cadrul acestei reţele, situl propus este incadrat in categoria coridoarelor ecologice de tip „steping stones”.
Vulnerabilitate Inaccesibilitatea ridicată face ca situl să fie supus intr-o masură relativ scazută impactelor antropice, in cea mai mare parte a suprafeţei. Aria cu impactul cel mai intens, manifestat prin paşunatul animalelor domestice este paşunea situată în zona superioară a bazinului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl face parte din Zona de securitate Vrancea Sud – parte componenta a Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, reţea constituită şi aprobată in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea. Statutul acestei reţele a fost aprobat şi aplicat la nivel judeţean prin protocolul încheiat între instituţiile care administrează arealul şi autarităţile publice judeţene.
Tip de proprietate Întreaga suprafaţă cuprinsă in arealul propus se află în proprietatea Obştii Spineşti (sat component al comunei Vrâncioaia).
Documentație 1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilităţii pentru speciile de carnivore mari” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 2. Raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribuţia speciilor de carnivore mari”- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 3. „Planul de management al carnivorelor mari din judeţul Vrancea” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 4. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 5. - CIURESCU,St.-1997- ” Comori biogeografice Vrâncene ” ,APM Focsani 6 - ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 7. Inventarierea capitalului natural in bazinul hidrografic al râului Năruja – Centrul Focal de Monitorizare a Diversităţii Biologice, 2004 8. „Studiul de fezabilitate pentru desemnarea reţelei ecologice de protzecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
-
C
20.00
-
C
70.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Asociaţia Obştilor Vrancene- Ocolul Silvic Năruja (Năruja, tel 0237/ 677017)
Planuri de management al sitului Planul de management al sitului este corelat cu Planul local de management al carnivorelor mari din judeţul Vrancea (LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.) si urmareste protectia şi conservarea habitaterlor naturale si a speciilor de carnivore mari.Aria sitului propus face parte din suprafaţa administrată de O. S. Năruja, pentru care managementul se face conform sistemului de certificare a pădurilor, cod FSC SW-FN/COC - 1428.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70