Natura2000 - Someşul Mare Superior (ROSCI0232)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0232
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Someşul Mare Superior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.623333
Latitudine 47.294444
Suprafață (ha) 148.60

Altitudine (m)

Minimă 314.00
Maximă 442.00
Medie 366.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
C
C
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio RC
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata RC
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus R
C
C
C
C
4123 Eudontomyzon danfordi P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
1109 Thymallus thymallus V
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului În această zonă habitatele caracteristice sunt prezente in stare naturala, iar impactul antropic este in limitele de toleranţa ale speciilor pentru care a fost declarată aria de importanță comunitară.
Calitate si importanță Zona este importanta pentru conservarea speciilor de pesti Cottus gobio, Sabanejewia aurata si Gobio uranoscopus. Sunt prezente habitatele caracteristice in stare naturala, iar impactul antropic este in limitele de toleranta ale speciilor amintite.
Vulnerabilitate Poluarea menajera si defrisarile sunt principalele amenintari.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu a fost declarat anterior ca si arie protejata.
Tip de proprietate Având în vedere că situl cuprinde doar talvegul şi albia minoră este proprietatea statului.
Documentație A fost propus de către Ecotur Sibiu, ca rezultat al proiectului \"Important areas for fish in Romania - Preinventory for a draft list of Natura 2000 sites (SCIs) for five fish species\"

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu este elaborat plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-25
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-26
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70