Natura2000 - Someşul Rece (ROSCI0233)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0233
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Someşul Rece

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.109167
Latitudine 46.564722
Suprafață (ha) 8529.00

Altitudine (m)

Minimă 722.00
Maximă 1640.00
Medie 1364.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
55.00
A
C
B
B
0.50
A
B
B
B
5.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.70
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
3.00
A
C
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P?
4123 Eudontomyzon danfordi P
B
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
4012 Carabus hampei R
C
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
1762 Arnica montana V
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus <20 i
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus <7i
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris <3i
A
Plante
1866 Galanthus nivalis C
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia C
A
Amfibieni
Lepus europaeus P
A
Plante
Lycopodium clavatum C
A
Amfibieni
2634 Mustela nivalis P
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris P
A
Amfibieni
Sus scrofa P
A
Pești
1109 Thymallus thymallus R
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A
Amfibieni
Vulpes vulpes <40 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 11.00
N17 - Păduri de conifere 82.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 7.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Caracteristic sitului este prezenţa unor specii de mamifere şi păsări rare şi vulnerabile la presiunile antropice, incluzând o mare parte a arealului de răspândire a speciilor semnalate, specifice habitatelor de pădure din zona de deal şi de munte.
Calitate si importanță În perimetrul de protecţie sunt semnalate 8 tipuri de habitate aflate în Anexa II a Directivei Habitate, ce acoperă în proporţie de 86% suprafaţa de protecţie propusă, patru dintre acestea, acoperind 20%, din suprafaţa totală, fiind considerate prioritare.
Vulnerabilitate În ultimii ani se înregistrează o creştere alarmantă a acţiunilor ilegale de defrişare, cu consecinţe negative asupra echilibrului ecologic din zonă. La acestea se semnaleză şi acţiuni de braconaj, efectele neputând fi deocamdată apreciate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În anul 1994, prin Decizia a Consiliului Judeţului Cluj nr. 147, în bazinul superior al Văii Someşul Rece au fost desmnate zone protejate de interes judeţean cu valoare peisagistică, următoarele obiective: 1) Obârşia Someşului Rece 2) Cheile Dumitresei 3) Defileul Someşului Rece 4) Valea Someşului Rece
Tip de proprietate 1) Propietate publică de stat - 44% 2) Propietate privată - 2% 3) Propietate comunală - 54%
Documentație 1) Baza de date APM Cluj 2005 2) Fişa de caracterizare Corine Biotop Someşul Rece, 1996 3) Habitatele din România Nicolae Doniţă et al. Ed. Teh. Silvică, Bucureşti 2005 4) Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea roşie a vertebratelor din România, Bucureşti 2005, pg 121 5) Bruum, B et al., Păsările din România şi Europa - Determinator ilustrat-, versiun românească Munteanu, Dan, Octopus Publishing Group Ltd, 1999 6) Ocolul Silvic Someşul Rece, Amenajament silvic, UP I Negruţa, 1996 7) Ocolul Silvic Someşul Rece, Amenajament silvic, UP III Izvoarele Someşului Rece, 1996 8) Ocolul Silvic Someşul Rece, Amenajament silvic, UP IV izvoarele Răcătăului, 1996 9) Olteanu et. al., Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documentaţii de Ecologie nr. I/1994

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ015 * 84.92

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
76.00
+
A
5.00
-
B
10.00
0
B
10.00
0
C
5.00
0
B
75.00
0
A
5.00
-
B
15.00
0
C
30.00
0
C
10.00
0
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
A
10.00
+
B
20.00
0
A
2.00
-
B
25.00
0
B
15.00
-
A
5.00
-
C
5.00
0
C
15.00
0
C
20.00
0
C
2.00
-
C
5.00
0
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului - 44% Regia Naţonală a Pădurilor, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul silvic Someşul Rece - 4 arii protejate de interes judeţean şi 54% propietate comunală- administraţia publică locală a Comunei Măguri Răcătău - propietate privată 2%
Planuri de management al sitului 1) Amenajamente silvice, Direcţia Silvică Cluj, ocolul Silvic someşul Rece, 1996 2) Amenajamente silvice păduri private 3) Plan de Urbanism, Comuna Măguri Răcătău 4) Regulament general de executarea de construcţii şi defăşurarea unor activităţi în zonele natural protejate de interes judeţean, Judeţul Cluj- emitent Consiliul judeţean Cluj, 1995

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-59
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70