Natura2000 - Stânca - Ştefăneşti (ROSCI0234)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0234
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Stânca - Ştefăneşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.227500
Latitudine 47.839167
Suprafață (ha) 1.00

Altitudine (m)

Minimă 73.00
Maximă 88.00
Medie 73.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis P
D
Plante
Ajuga laxmannii P
D
Plante
Allium saxatile R
A
Plante
Astragalus austriacus R
B
Plante
Aurinia saxatilis P
D
Plante
Centaurea orientalis P
D
Plante
Dianthus capitatus P
D
Plante
Pulsatilla montana P
D
Plante
2116 Schivereckia podolica V
A
Plante
Sempervivum ruthenicum R
A
Plante
Silene chlorantha R
A
Plante
Sisymbrium polymorphum R
A
Plante
Veronica spicata ssp. incana R
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat în partea de est a judeţului Botoşani, în Câmpia Moldovei. Stâncăria principală este constituită din calcare recifale sarmatice, acoperite parţial cu loess.Pantele sunt acoperite cu cernoziomuri de pantă carbonatice şi cu cernoziom levigat.Clima este temperat continentală de tip est-european .
Calitate si importanță Situl prezintă un mare număr de specii continental- sud -estice (cont.+pont.+medit.-pont.+submedit.+balcano-dacice) care împreună cu speciile europene si eurasiatice dau un caracter ponto-sarmatic particular acestei regiuni, unica staţiune în România cu Schiverekia podolica ce intră aici într-o asociaţie rupestră calcicolă cu totul deosebită de cele montane. Specia se află în această staţiune floristică la limita vestică a arealului ei de răspândire. Importanţa sitului rezidă şi din faptul că în acest areal vegetează câteva specii endemice dintre care amintim:Veronica incana, Astragalus austriacus, Sempervivum ruthenicum.
Vulnerabilitate Specia floristică Schivereckia podolica este critic ameninţată deoarece habitatul speciei a fost în mare parte distrus prin construcţia barajului Stânca-Costeşti.In prezent situl are statut de protecţie legiferat şi este monitorizat de APM Botoşani şi Academia Română. Nu s-au identificat presiuni antropice deoarece situl se află lângă coronamentul barajului în zona de frontieră(punct de trecere Stânca).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ultima lege prin care situl a fost declarat rezervaţie naturală de interes naţional este Legea nr.5/2000.
Tip de proprietate Toată suprafaţa rezervaţiei(1 ha) este proprietate de stat aparţinând Nodului Hidrotehnic Stânca-ANAR Bucureşti.
Documentație Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994- Lista Roşie a plantelor superioare din România. Institutul de biologie- Studii, Sinteze, documentaţii de ecologie, 1: 1-52 Mititelu D., Barabas N., Haja S., 1971-Flora şi vegetaţia rezervaţiei Stânca-ştefăneşti (jud. Botoşani). Muzeul de ştiinţe ale naturii Bacău-Studii şi comunicări, pag.731-750 Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.98

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
= 99.98 2.226.-Stanca Stefanesti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
3.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Toată suprafaţa rezervaţiei(1 ha) este în administrarea ANAR Bucureşti-Nod Hidrotehnic Stânca. Situl este inclus în întregime în APSA Lac Stânca-Costeşti .
Planuri de management al sitului Există Plan de Management pentru Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lac Stânca-Costeşti care cuprinde în întregime situl, plan care prevede măsuri de conservare şi gestionare durabilă şi pentru rezervaţia floristică Stânca-Ştefăneşti;planul va fi implementat de custode.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-7
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70