Natura2000 - Strei - Haţeg (ROSCI0236)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0236
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Strei - Haţeg

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.043611
Latitudine 45.440556
Suprafață (ha) 24967.60

Altitudine (m)

Minimă 282.00
Maximă 1867.00
Medie 905.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
C
C
C
C
2.00
B
C
C
C
0.50
B
B
B
B
3.00
B
C
B
B
0.50
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P RC
C
B
C
B
1354 Ursus arctos R
C
B
C
B
1355 Lutra lutra V
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P
C
B
C
B
1316 Myotis capaccinii P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P?
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
C
A
C
A
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata R
D
4123 Eudontomyzon danfordi V
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1084 Osmoderma eremita V
C
B
C
B
4035 Gortyna borelii lunata P
C
B
C
B
1093 Austropotamobius torrentium R
B
B
B
B
4048 Isophya costata P
B
B
A
B
4050 Isophya stysi P
A
B
A
B
1065 Euphydryas aurinia P
B
B
C
B
1052 Euphydryas maturna P
C
B
C
B
1059 Maculinea teleius P
C
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B
1060 Lycaena dispar P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Mamifere
2361 Bufo bufo P
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Nevertebrate
Coptosoma mucronatum R
A
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon P
C
Reptile
1281 Elaphe longissima P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius P
C
Amfibieni
Myoxus glis P
C
Amfibieni
2597 Neomys fodiens P
C
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Pești
Sabanejewia romanica P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Pești
1109 Thymallus thymallus V
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
A
Reptile
1295 Vipera ammodytes V
C
Reptile
2473 Vipera berus R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Ţara Haţegului, beneficiara unui patrimoniu natural şi cultural unic în lume, este mărginită la sud de masivul Retezat, la est de munţii Şureanu, iar la nord-vest de munţii Poiana Ruscă. Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului reprezintă un nou tip de arie naturală protejată, care îmbină conservarea geodiversităţii, a biodiversităţii, a patrimoniului cultural şi istoric cu activităţile de dezvoltare socio-economică. Acesta se întindepe o suprafaţă de 102.392 ha şi cuprinde oraşul Haţeg şi 10 comune. El asigură protejarea, în principal, a siturilor cu resturi fosile de dinozauri pitici, unici în lume.
Calitate si importanță Situl cuprinde 8 zone de conservare specială, dintre care 6 sunt rezervaţii botanice: Mlaştina de la Peşteana, una din cele mai sudice mlaştini oligotrofe din ţara noastră în flora căreia s-au identificat populaţii de Drosera rotundifolia, un adevărat relict glaciar; Pădurea Slivuţ, rezervaţie naturală de o importanţă deosebită, fiind un ecosistem natural specific pentru zona colinară a ţării Haţegului; Fânaţele cu narcise de la Nucşoara, reprezintă un vestigiu al unor străvechi asociaţii hidrofile cu endemismul Peucedanum rochelianum, iar aspectul peisagistic deosebit îl conferă prezenţa populaţiilor de narcise(Narcissus stellaris); Vârful Poieni: stâncăriile dealului adăpostesc o vegetaţie xerică, cu elemente floristice remarcabile; reprezintă singura staţiune certă din România pentru specia Plantago holosteum şi locul clasic pentru Astragallus var. Lineariforicus; Fânaţele Pui, ce cuprind asociaţia relictară Peucedano-Molinietum), Calcarele de la Faţa Fetii: pe stâncăriile acestui masiv calcaros apare unul din cele 39 endemisme ale Retezatului, Centaurea retezatensis;adăposteşte şi alte specii de plante de interes excepţional, protejate prin legislaţia naţională(Lista Roşie) sau specii endemice, specifice acestor locuri(Hepatica transilvanica, Hepatica Media, Lilium jankae, etc.); aici se întâlnesc specii de păsări care ocupă un loc prioritar în ceea ce priveşte protecţia acestora, fiind cuprinse în anexele convenţiilor de la Berna, Bonn sau în Directiva Păsări(Aquila chrysaetos, Ficedula albicolis, Ficedula parva, Pernis apivorus).
Vulnerabilitate Referitor la aria naturală protejată Calcarele de la Faţa Fetii, datorită accesului dificil, presiunea antropică este scăzută.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl se suprapune peste Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, declarat Parc Natural prin H.G. nr. 2151/30.11.2004.
Tip de proprietate Cu aproximaţie: 27% proprietate de stat şi 73% proprietate privată. Subparcelele silvice incluse în rezervaţia naturală Calcarele de la Faţa Fetii sunt proprietate publică de stat în administraţia Direcţiei Silvice Deva, prin Ocolul Silvic Retezat.
Documentație Boşcaiu N.,1971-Flora şi vegetaţia Munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei, Edit. Academiei E.S.R., Bucureşti; Toniuc N., Oltean M., Romanca G., Zamfir M., 1992-List of protected areas in Romania(1932-1991), Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător, t.36, nr.1, p.23-33; Amenajamentul silvic; Joszef Sandor-Studiul calitativ al avifaunei zonei Râul Şes. Ruşti D., Palcu D.,Andrăşanu Alex., Fluturii din Ţara Haţegului, Edit. Cartea Universitară , Bucureşti, 2004

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.27
99.49
0.01
0.59

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
-
C
-
C
0
B
-
C
-
B
0
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
C
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia naturală Calcarele de la Faţa Fetii este în custodia Direcţiei Silvice Deva din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, cu sediul în Deva, str. M. Viteazu, nr.10, tel. 0254225199, fax 0254222481, e-mail office@silvahd.ro, Persoană r
Planuri de management al sitului Planul de management al Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului este în curs de elaborare, urmând a fi finalizat până la sfârşitul anului 2007.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-95
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-94
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70