Natura2000 - Tinovul Luci (ROSCI0246)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0246
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul Luci

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.720278
Latitudine 46.301111
Suprafață (ha) 270.80

Altitudine (m)

Minimă 1081.00
Maximă 1113.00
Medie 1090.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
90.00
A
A
A
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Andromeda polifolia C
A
Nevertebrate
Anthocharis cardamines P
D
Nevertebrate
Aphantopus hyperantus P
D
Plante
Betula nana V
A
Plante
Betula pubescens C
D
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex flava P
D
Plante
Carex nigra P
D
Plante
Carex pauciflora C
D
Plante
Carex rostrata C
D
Plante
Carex vesicaria R
D
Nevertebrate
Colias hyale P
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Doronicum austriacum P
D
Plante
Drosera rotundifolia C
A
Plante
Empetrum nigrum C
D
Plante
Epilobium palustre P
D
Plante
Eriophorum angustifolium R
D
Plante
Eriophorum latifolium P
D
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Plante
Galium uliginosum P
D
Plante
Geum rivale P
D
Nevertebrate
Lycaena tityrus P
D
Nevertebrate
Maniola jurtina P
D
Plante
Melampyrum sylvaticum P
D
Plante
Nardus stricta P
D
Plante
Pedicularis palustris R
D
Plante
Pinus sylvestris C
D
Plante
Potentilla palustris R
A
Plante
Pseudorchis albida R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Salix aurita P
D
Plante
Salix cinerea P
D
Plante
Sparganium minimum V
A
Plante
Sphagnum angustifolium C
D
Plante
Sphagnum sp. C
D
Plante
Spiraea chamaedryfolia P
D
Plante
Stellaria longifolia V
A
Plante
Stellaria palustris R
A
Plante
Vaccinium microcarpum C
A
Plante
Vaccinium myrtillus C
D
Plante
Vaccinium vitis-idaea C
D
Plante
Valeriana dioica ssp. simplicifolia C
A
Plante
Viola epipsila R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N17 - Păduri de conifere 64.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 36.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Mlastina activa, tipic oligotrofa, cu un sediment de turba de cca. 5 m grosime in partea sudica a sitului si de 1.5-2 m in partea nordica a lui. In partea nord-vestica a sitului, unde in perioada anilor 1945-1946 a avut loc un incendiu, se afla in prezent fitocenoze mezotrofe de Carex rostrata, C. nigra si C. echinata.
Calitate si importanță Situl are o importanta stiintifica deosebita datorita structurii ecosistemului forestier, in care vegeteaza o populatie reprezentativa de Betula nana si numeroase alte specii oligotrofe considerate relicte glaciare. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii higrofile de terenuri slab inmlastinite si de margini de mlastini impadurite, care pe masura ce va creste depozitul de turba vor evolua spre mlastini impadurite: Doronicum austriacum, Galium uliginosum, Geum rivale, Salix aurita, Salix cinerea, Spiraea chamaedryfolia.
Vulnerabilitate Situl este vulnerabil numai in extremitatea nord-vestica, unde nu exista populatii de pini si in lunile de toamna se pasuneaza.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejată Tinovul Luci este protejat conform Hotărării Consiliului Judeţean Harghita nr. 162/2005 şi a Legii nr. 5/2000.
Tip de proprietate Situl ese in proprietatea statului din 1955, cand a fost declarat rezervatie botanica.
Documentație Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
93.06

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 93.06 2.465.-Tinovul Luci

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
B
25.00
-
B
80.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia este în administraţia RNP Romsilva, Direcţia Silvică Sf. Gheorghe, Ocolul Silvic Tălişoara.
Planuri de management al sitului Rezervaţia nu este dată în custodie, nu are plan de management nici regulament de funcţionare la momentul de faţă.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70