Natura2000 - Tinovul Şaru Dornei (ROSCI0249)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0249
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul Şaru Dornei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.355556
Latitudine 47.256944
Suprafață (ha) 41.10

Altitudine (m)

Minimă 901.00
Maximă 917.00
Medie 913.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
A
C
A
A
70.00
A
B
A
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica V
C
B
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Andromeda polifolia 150-250 i
D
Plante
Carex echinata P
D
Plante
Drosera rotundifolia 10-20 i
D
Plante
Eriophorum vaginatum 50-100 i
D
Plante
Pinus sylvestris 1000-1500 i
D
Amfibieni
Sus scrofa C
A
Plante
Vaccinium oxycoccos P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 6.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 94.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Fondul vegetaţiei îl alcătuieşte muşchiul arctic de tipul Sphagnum, peste care în condiţii austere de troficitate s-a dezvoltat un arboret cu o consistenţă plină de pin silvestru (Pinus silvstris forma turfosa) pe un strat de turbă.
Calitate si importanță Important pentru conservarea speciei de pin silvestru (Pinus silvestris forma turfosa).
Vulnerabilitate Este într-o stare foarte bună de conservare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Tinovul Şarul Dornei cu o suprafaţă de 36 ha, având statut de rezervaţie naturală prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0294 Tinovul Şaru Dornei a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Proprietate de stat.
Documentație Pop, E. - Mlaştinile de turbă din R. P. Română, Bucureşti, 1960. Seghedin, T. - Rezervaţiile naturale din Bucovina, Bucureşti, 1983.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
79.13

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 79.13 2.717.-Tinovul Şarul Dornei

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţia Silvică Suceava.
Planuri de management al sitului Există şi se aplică amenajamentul silvic.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-27
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70