Natura2000 - Ţinutul Pădurenilor (ROSCI0250)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0250
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ţinutul Pădurenilor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.511389
Latitudine 45.723056
Suprafață (ha) 7174.00

Altitudine (m)

Minimă 619.00
Maximă 1355.00
Medie 1006.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
B
C
B
B
3.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus <4 i
C
Amfibieni
2645 Cervus elaphus <4 i
C
Reptile
1281 Elaphe longissima P
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris <2 i
C
Amfibieni
Lepus europaeus <10 i
C
Amfibieni
1357 Martes martes <2 i
C
Amfibieni
2631 Meles meles <3 i
A
Reptile
1256 Podarcis muralis P
C
Amfibieni
Sus scrofa <6 i
A
Reptile
1295 Vipera ammodytes P
C
Amfibieni
Vulpes vulpes <4 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zona aparţine unităţii epimetamorfice din partea de NE a masivului Poiana Ruscă. Din punct de vedere al petrografiei semnalăm prezenţa şisturilur epimetamorfice, care sunt străbătute de numeroase corpuri magmatice puse în zonă în diferite perioade geologice, şisturi sericito-cloritoase, care prezintă mineralizaţii de hematit, oligist şi magnetit. Aspectul actual este de panou înalt(peneplenă pretortoriană); văile au profile largi, sunt puţin adânci, cu versanţi domoli şi curs meandrat în amonte. Vegetaţia dominantă este cea de arborete naturale de fag cu structuri pluriene, cvasivirgine.
Calitate si importanță Acest sit este constituit aproape în totalitate din arborete de fag cu vârste de peste 100 ani conservate în starea lor naturală. Arboretele conţin elemente în vârstă de până la 180-200 ani, cu dimensiuni excepţionale(diametre peste 1,5 m şi înălţimi peste 40 m). Habitatele de interes comunitar întâlnite aici sunt: Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum şi Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion).
Vulnerabilitate Nu este cazul
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl cuprinde aria naturală protejată de interes naţional cu acelaşi nume, declarată prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Suprafaţa propusă este în proporţie de 100% proprietatea statului.Există solicitări pentru retrocedare din partea Composesorat Lăpugiu şi comunitatea locală Vadu Dobrii (informaţie de la Direcţia Silvică Deva).
Documentație Amenajamentul silvic(O.S. Dobra),1997

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
6.83

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 6.83 2.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrişo

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD033 * 58.13

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
0
B
90.00
-
B
75.00
-
B
50.00
-
C
10.00
0
C
5.00
-
B
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
+
C
0
B
50.00
-
B
50.00
-
B
75.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custode: Direcţia Silvică Deva din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva; Str. Mihai Viteazu, nr. 10 Tel. 0254225199, 219746, 224649 Fax. 0254222481, 224599 e-mail: office@silvahd.ro Persoană responsabilă: ing.Ognean Eugen
Planuri de management al sitului Custodele rezervaţiei naturale Codrii seculari de pe văile Dobrişoarei şi Prisloapei a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea obţinerii avizului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-82
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-81
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-94
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-93
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70