Natura2000 - Topliţa - Scaunul Rotund Borsec (ROSCI0252)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0252
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Topliţa - Scaunul Rotund Borsec

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.497222
Latitudine 46.961389
Suprafață (ha) 5466.30

Altitudine (m)

Minimă 739.00
Maximă 1407.00
Medie 1055.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 13.00
N17 - Păduri de conifere 23.00
N19 - Păduri mixte 44.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 20.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde un depozit masiv de travertină, de vârstă cvaternară, cu o grosime de cca. 100 m, care a luat naştere prin precipitare din apele minerale bicarbonatate calcice şi magneziene. O caracteristică a sitului o reprezintă prezenţa unor activităţi postvulcanice de tip mofetic, prin emanarea bioxidului de carbon şi a hidrogenului sulfurat. Dintre fenomenele carstice deosebite amintim Peştera Urşilor, Peştera de Gheaţă, Peştera Scaunul Rotund, Cetatea Bufniţelor, precum şi numeroase doline.
Calitate si importanță Habitat prioritar cu valoare de conservare foarte mare, rar chiar şi la nivel naţional.
Vulnerabilitate Situl este ameninţat de reluarea activităţii de extracţie a travertinei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include în întregime rezervaţia geologică Scaunul Rotund, cu o suprafaţă de 75 ha, ocrotit pe plan local şi naţional.
Tip de proprietate Terenurile incluse în sit sunt în proprietate privată într-un procent de cca. 20%, restul terenurilor fiind în proprietatea publică a Primăriei Borsec.
Documentație Documentaţia depusă în vederea preluării în ustodie a rezervaţiei, elaborat de SC Romaqua Group SRL, Borsec; Denes I. Szekelyfoldi barlangvilag, ed. T3, Sfântu Gheorghe.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.08

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 1.08 2.479.-Scaunul Rotund

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
60.00
-
A
10.00
-
C
90.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 139/30.06.2010, Administrator:Romaqua Group Borsec Str. Carpati, nr.46, loc. Borsec, jud. Harghita 021 6684800, 021 6673492 box.borsec@romaqua.ro
Planuri de management al sitului Rezervaţia naturală Scaunul Rotund are planul de management şi regulament de funcţionare elaborate de custodele SC. Romaqua Group SA Borsec, avizate de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-39
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-40
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70