Natura2000 - Trascău (ROSCI0253)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0253
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Trascău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.489167
Latitudine 46.336389
Suprafață (ha) 50063.60

Altitudine (m)

Minimă 254.00
Maximă 1419.00
Medie 849.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
4.00
96.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.90
C
C
A
B
1.70
C
C
B
C
0.50
A
B
A
B
4.40
B
C
B
B
6.30
A
B
A
B
1.70
B
B
A
B
21.70
A
B
A
A
5.90
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
B
B
A
B
0.01
A
B
B
B
0.01
B
C
A
B
0.00
C
C
B
B
0.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1303 Rhinolophus hipposideros V
B
B
C
B
1361 Lynx lynx V
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P
B
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale R
B
B
B
B
1310 Miniopterus schreibersi P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P
B
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
B
B
C
B
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
B
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4050 Isophya stysi P
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria RC
C
B
C
B
4036 Leptidea morsei P
B
B
C
B
4030 Colias myrmidone R
B
B
C
B
1074 Eriogaster catax RC
A
B
C
B
4048 Isophya costata R
B
B
A
B
1083 Lucanus cervus P
B
A
C
B
4052 Odontopodisma rubripes R
B
B
A
B
4054 Pholidoptera transsylvanica RC
B
B
A
B
1052 Euphydryas maturna RC
C
B
C
B
4028 Catopta thrips P
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului În Munţii Trascăului şi Muntele Mare s-a constatat extinderea până la altitudini destul de mari a elementelor xerofile şi termofile, dar şi coborârea unor elemente montane şi chiar arcto-alpine până la altitudini destul de mici, toate acestea avînd ca rezultat formarea unor complexe de vegetaţie de mare interes fitogeografic. Situl se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure şi pajiştilor montane, dar şi prin prezenţa unor specii de păsări ce se regăsesc în anexa I din Directiva Păsări. În interiorul acestui sit sunt localizate 31 de rezervaţii naturale de interes naţional, declarate prin Legea 5/2000.
Calitate si importanță În Munţii Trascăului şi Muntele Mare s-a constatat extinderea până la altitudini destul de mari a elementelor xerofile şi termofile, dar şi coborârea unor elemente montane şi chiar arcto-alpine până la altitudini destul de mici. S-au format astfel unele complexe de vegetaţie de mare interes fitogeografic, cazul cel mai interesant fiind cel de la Şesul Craiului - Scăriţa Belioara, unde coboară la altitudini de circa 1300 m, câteva elemente circumpolar arcto-alpine (Dryas octopetala, Arcto staphyllos uva-ursi, Pinguicula alpina, Gentiana clusii). În acelaşi aici timp se întâlnesc specii submediteraneene, printre care Saponaria bellidifolia, în cel mai nordic punct al arealului său, precum şi o serie de specii carpato-balcanice (de exemplu Dianthus kitaibelii ssp. simonkaianus). Floarea de colţ (Leontopodium alpinum) se găseşte la cele mai mici altitudini din ţară (Şuteu, 1968) la Cheile Întregalde (550 m) şi Cheile Râmeţului (500 m). Pe latura estică a Munţilor Trascăului se constată pătrunderea masivă a unor elemente mezoxerofile şi chiar xerofile în spaţiul muntos. Remarcăm aici prezenţa stejarului pufos (Quercus pubescens), care avea probabil o extindere chiar mai mare în trecut.
Vulnerabilitate Localităţi rurale din acest sit au o răspândire relativ mare, dar populaţia din aceste localităţi este in general mică. Continuarea activităţilor tradiţionale nu poate duce în timp la o degradare accentuată a acestui sit. Pădurile aflate în proprietate privată ar trebui supravegheate cu mai multă atenţie pentru a stopa tăierile ilegale de arbori. Un alt pericol ar fi păşunatul la liziera pădurii care poate duce la afectarea stratului de arbuşti şi subarbuşti. În ultimii ani s-a constatat o creşteră accentuată a numărului de case de vacanţă. O mică parte din aceste construcţii nu sunt autorizate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe partea din acest sit ce intră pe teritoriul judeţul Cluj, nu a fost desmnată nici o arie protejată de interes judeţean sau naţional.
Tip de proprietate 50%- propietate a Ocolului Silvic Turda 8%- propietate a Consiliului Local Iara 7%- propietate a Consiliului Local Moldoveneşti 30%- propietate privată 2%- propietate a Ocolului Silvic Baia de Arieş 3%- propietate a Ocolului Silvic Aiud - doar pentru partea din sit ce intra pe teritoriul judeţului Cluj
Documentație Gergely I., 1968, Date floristice din partea nordică a Munţilor Trascăului, Stud. cerc. Biol., Ser. Bot., 20, 2: 133-136; Gergely I., 1969, Pajişti mezofile din partea nordică a munţilor Trascăului, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 191-209 +3 fig. + 3 tab.; Gergely I., 1966, Vegetaţia helofilă (palustră) din Depresiunea Trascăului, Cluj-Napoca: Contrib. Bot., II. p. 57-67; Gergely I., 1967, Pajişti de stâncării din partea nordică a Munţilor Trascăului, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 131-143; Gergely I., colab., 1962, Plante rare în flora Munţilor Trascăului, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 151-153; Gergely I., colab., 1962, Contribuţii la studiul fitocenologic al pădurilor din partea nordică a Munţilor Trascăului, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 263-298

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
3.79
0.71

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.30 2.12.-Cheile Rametului
+ 0.01 2.13.-Huda lui Papara
+ 0.08 2.14.-Padurea Vidolm
* 0.10 2.15.-Poiana cu narcise de la Negrileasa
+ 0.02 2.17.-Poienile cu narcise din Tecsesti
+ 0.20 2.20.-Cheile Intregalde
+ 0.17 2.21.-Cheile Valisoarei
+ 0.27 2.22.-Sesul Craiului - Scarita Belioara
* 0.00 2.25.-Paraul Bobii
+ 0.13 2.27.-Padurea Sloboda
+ 0.81 2.28.-Iezerul Ighiel Comuna Ighiu Sat Igh
* 0.07 2.34.-Cheile Posegii
+ 0.43 2.35.-Cheile Runcului
+ 0.25 2.36.-Cheile Pociovalistei
+ 0.22 2.39.-Cheile Caprei
* 0.07 2.40.-Cheile Ampoitei
+ 0.33 2.42.-Cheile Galditei si Turcului
+ 0.20 2.45.-Piatra Cetii
+ 0.03 2.53.-Piatra Bulzului
* 0.06 2.54.-Cheile Galzii
+ 0.06 2.55.-Cheile Tecsestilor
+ 0.09 2.56.-Cheile Pravului
+ 0.03 2.57.-Cheile Piatra Baltii
+ 0.03 2.58.-Cheile Geogelului
+ 0.28 2.59.-Cheile Plaiului
+ 0.06 2.79.-Pestera de la Grosi
+ 0.05 2.81.-Cheile Silosului
+ 0.13 2.82.-Cheile Manastirii
+ 0.01 2.9.-Pestera Vânătările Ponorului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J046AB003 + 3.08
J046AB030 * 0.76
J046AB022 + 0.51

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
A
30.00
+
A
5.00
-
B
20.00
0
B
5.00
0
C
2.00
0
A
5.00
-
B
3.00
-
C
3.00
0
B
5.00
-
A
10.00
-
B
5.00
-
C
3.40
-
C
1.00
0
C
10.00
-
A
65.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
C
10.00
0
C
5.00
0
A
45.00
+
A
5.00
-
A
3.00
+
B
15.00
0
A
5.00
-
A
1.00
-
A
5.00
-
C
30.00
0
A
50.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 01/01.03.2010, Administrator:Grupul de acţiune locală din munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare (Administrator) Sălciua de Jos, nr 62, jud Alba 0258816583, 0722727173, fax-0258816583
Planuri de management al sitului 1) Amenajamente silvice, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Turda 2) Amenajamente silvice păduri private 3) Plan de Urbanism, Comuna Iara, Moldoveneşti.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-60
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-59
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-72
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-71
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70