Natura2000 - Turbăria de la Dersca (ROSCI0255)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0255
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Turbăria de la Dersca

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.262778
Latitudine 47.933333
Suprafață (ha) 11.80

Altitudine (m)

Minimă 288.00
Maximă 292.00
Medie 292.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B
90.00
A
A
A
A
1.00
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1617 Angelica palustris V
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Dactylorhiza incarnata RC
A
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans RC
A
Plante
Pedicularis sceptrum-carolinum V
A
Plante
Peucedanum sceptrum-carolinum RC
A
Plante
Phragmites australis P
D
Plante
Salix pentandra P
D
Plante
Salix repens P
D
Plante
Salix rosmarinifolia RC
A
Plante
Serratula radiata R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat în partea de vest a judeţului Botoşani.Din punct de vedere geologic perimetrul Lozna-Dersca se încadrează în Platforma Moldovenească ce posedă un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m . Fundamentul cristalin este alcătuit din micaşisturi, şisturi amfibolice-roci mezometamorfice, iar în partea superioară de roci epimetamorfice de tipul şisturilor sercito-cloritoase, roci carbonatice, roci porfirogene. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin aparţin paleozoicului, mezozoicului şi neozoicului. Datorită capilarităţii ridicate a plantelor ce alcătuiesc stratul turbifer apa îşi găseşte un bun locaş de acumulare în aceste zăcăminte (apa de zăcământ). Apele au un aspect de mlaştină datorită dispunerii zăcămintelor pe un pat argilos impermeabil, Turbăria de la Dersca fiind o mlaştină eutrofă.
Calitate si importanță Este habitat rar în românia prin grosimea stratului de turbă eutrofă până la neutră (1,5 - 6 m grosime). Aici sumt adăpostite unele specii de plante rare în flora vasculară a României. Stratul de turbă este format în special din briofite printre care dominant este Drepanocladus aduncus şi alte specii cum sunt: Chrysohypnum sommerfeltii, C. chrysohypnum, Callergon giganteum, Funaria hygrometrica, Marchantia plymorpha. Turba are un pH de 6,8-7,6 şi s-a format pe un strat impermeabil de argilă peste care se află un strat de pietrişde râu. Temperatura medie anuală este de 8,3 grade Celsius şi media plurianuală a precipitaţiilor este de 563,3 mm.
Vulnerabilitate Situl are o bună conservare datorită respectării statutului de protecţie legiferat. Nu s-au identificat alte presiuni antropice .
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Această rezervaţie are o suprafaţă de 10 ha. Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la propoziţia 2227 - "Turbăria de la Dresca". Din punct de vedere administrativ aparţine comunei Dresca, Judeţul Botoşani. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.
Tip de proprietate Toată suprafaţa sitului (10ha) este proprietate de stat aparţinând Consiliului Local al com Lozna.
Documentație 1.D. Mititelu, T. Chifu, 1980-1993, Flora şi vegetaţia judeţului Botoşani, din volumul Studii şi comunicări, Complexul Muzeal Ştiinţele Naturii, Ioan Borcea , Bacău, România 2.Ion Sârbu, Adrian Oprea, Ionel Lupu, 2005, Specii de plante vasculare ameninţate din Moldova, pag 18, Asociaţia Dendro-Ornamentală, Anastasie Fătu Iaşi, România 3.Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994- Lista Roşie a plantelor superioare din România. Institutul de biologie- Studii, Sinteze, documentaţii de ecologie, 1: 1-52 4.Ştefan N.,Oprea Adrian,2002,Rezervaţii naturale din jud. Botoşani.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
67.77

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 67.77 2.227.-Turbaria de la Dersca

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
6.00
-
C
4.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl nu este preluat in custodie, dar se află in admnistrarea Consiliului Local al Comunei Lozna. Responsabilitatea pentru implementarea actiunilor din planul de manegement revine APM Botoşani şi Consiliului Local Lozna.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost realizat de APM Botoşani şi a fost avizat de Academia Română.Principalele obiective cuprinse în planul de management sunt: Obiectiv nr. 1:Elaborarea hărţii în format GIS şi delimitarea pe harta cadastrală a Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr. 2:Stabilirea strategiei de gestionare a Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr.3:Crearea bazei de date specializate privind Rezervaţia Naturală Turbăria Dersca. Obiectiv nr.4:Protecţia speciilor sălbatice şi habitatelor din Rezervaţia Naturală Turbăria Dersca. Obiectiv nr.5:Gestionarea resurselor agricole ale Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr. 7:Gestionarea resurselor turistice ale Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr. 8: Monitoringul ecologic al Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectivul nr. 9:Reabilitarea ecologică a zonelor din Rezervaţia Naturală Turbăria Dersca. Obiectivul nr. 10: Promovarea cooperărilor la nivel naţional şi internaţional . Obiectivul nr.11: Dezvoltarea relaţiilor cu publicul.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-5
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70