Natura2000 - Tusa - Barcău (ROSCI0257)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0257
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tusa - Barcău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.754167
Latitudine 47.022222
Suprafață (ha) 9.60

Altitudine (m)

Minimă 620.00
Maximă 661.00
Medie 649.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4052 Odontopodisma rubripes P
A
B
A
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Fagus sylvatica C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Paduri dacice de fag (Fagus sylvatica) si carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera.
Calitate si importanță Conservarea habitatului de fag cu floră indicatoare de tip Asperula-Asarum.
Vulnerabilitate Datorită valorii ei pesisagistice, zona în care se află Situl de Importanţă Comunitară Tusa-Barcău este frecvent utilizată de către populaţie în vederea activităţilor recreative mai cu seama în perioada weekendurilor, urmare a acestora fiind apariţia vetrelor de foc şi abandonarea ocazională şi necontrolată a deşeurilor. Această stare de fapt este posibil să se agraveze în viitor în lipsa unui custode şi a unei supravegheri atente a sitului. Totuşi, având în vedere faptul că acest sit comunitar este situat în fond forestier administrat de Direcţia Silvică Sălaj, el beneficiază de o administrare în regim silvic, ceea ce nu poate decât să influenţeze în mod pozitiv evoluţia stării de protecţie şi conservare a acestuia. Totuşi putem aprecia că aceşti factori au o influenţă minimă asupra stării de conservare şi evoluţie a acestei arii naturale protejate de interes comunitar.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Tusa-Barcau a fost declarată arie naturală protejată prin Legea nr. 5 din 2000.
Tip de proprietate Proprietate privată a locuitorilor din satul Tusa.
Documentație Studiul de amenajare al O.S. Izvoarele Barcăului, U.P. V Izvoarele Barcăului.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.82

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
- 99.82 2.690.-Rezervaţia peisagistică Tusa - Barc

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custodele, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Zalău.
Planuri de management al sitului Planul de management este elaborat şi în prezent este trimis spre avizare la Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-34
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70