Natura2000 - Valea Ierii (ROSCI0263)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0263
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Ierii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.277500
Latitudine 46.586389
Suprafață (ha) 6302.00

Altitudine (m)

Minimă 591.00
Maximă 1617.00
Medie 1162.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
A
C
B
B
28.00
A
C
B
B
1.00
C
C
B
B
10.00
B
C
B
B
7.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
C
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
1762 Arnica montana P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus <100 i
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus <10 i
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 3-6i
A
Plante
1866 Galanthus nivalis C
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia C
A
Amfibieni
Lepus europaeus C
A
Plante
Lycopodium clavatum C
A
Amfibieni
2630 Martes foina <5 i
A
Amfibieni
1357 Martes martes <5 i
A
Amfibieni
2631 Meles meles P
A
Amfibieni
2634 Mustela nivalis P
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius <5 i
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris P
A
Amfibieni
Sus scrofa <100 i
A
Pești
1109 Thymallus thymallus R
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A
Amfibieni
Vulpes vulpes P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Caracteristic acestui sit este prezenţa unor specii de mamifere şi păsări rare şi vulnerabile la presiunea antropică, incluzând o mare parte a arealului de răspândire a acestor specii semnalate, specifice habitatelor de pădure din zona de deal şi munte.
Calitate si importanță În perimetrul de protecţie sunt semnalate 7 tipuri de habitate aflate în Anexa II a Directivei Habitate, ce acoperă în proporţie de 96% suprafaţa de protecţie propusă, două dintre acestea, cu suprafeţe restrânse, fiind prioritare.
Vulnerabilitate În ultimii ani se înregistrează o creştere alarmantă a acţiunilor ilegale de defrişare, cu cosecinţe negative asupra echilibrului ecologic din zonă. La acestea se mai semnalează şi acţiuni de braconaj, efectele neputând fi deocamdată apreciate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În anul 1994, prin Decizia a Consiliului Judeţului Cluj nr.147, în bazinul superior al Văii Iara au fost desemnate zone protejate de interes judeţean cu valoare peisagistică, următoarele obiective: - Valea Ierii - Acumularea Budureasa - Valea Şoimului
Tip de proprietate 1) Propietate de stat: 1277 ha, 24% 2) Propietăţi comunale: 3671 ha, 69% 3) Propietate deţinută de biserici: 51ha, 1% 4) Propietate privată: 322ha, 6%
Documentație 1) APM Cluj, baza de date 2005 2) Habitatele din România Nicolae Doniţă, Aurel Popescu et. al., Editur Tehnică Silvică, Bucureşti 2005 3) Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea roşie a vertebratelor din România, Bucureşti 2005. 4) Bruum, B et al., Păsările din România şi Europa - Determinator ilustrat-, versiununea românească Dan Munteanu 5) Fişa de caracterizare Corine Biotop Valea Ierii, 1996 6) Ocolul Silvic Turda, Amenajament silvic, UP IV Budureasa, 1998 7) Ocolul Silvic Turda, Amenajament silvic, UP V Şoimu, 1998 8) Ocolul Silvic Turda, Amenajament silvic, UP VI Valea Ierii,1998 9) Olteanu et al., Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documentaţii de Ecologie nr I/1994.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ016 * 79.45

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
7.00
-
A
80.00
+
B
15.00
0
B
10.00
0
C
5.00
0
B
47.00
0
A
6.00
-
B
17.00
0
C
36.00
0
C
12.00
0
C
20.00
0
A
10.00
-
C
25.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
23.00
0
A
15.00
+
A
5.00
-
A
2.00
-
B
30.00
0
B
25.00
-
A
25.00
-
C
5.00
0
C
15.00
0
C
5.00
0
C
5.00
-
C
10.00
0
B
35.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului - 24% Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Turda - 3 arii protejate de interes judeţean şi 69% propietate comunală- administraţia publică locală a Comunei Valea Ierii - propietate privată 7%
Planuri de management al sitului 1) Amenajamente silvice, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Turda, 1998 2) Amenajamente silvice păduri private 3) Plan de Urbanism, Comuna Valea Ierii 4) Regulament general pentru executarea de comstrucţii şi desfăşurarea unor activităţi îm zonele naturale protejate de interes judeţean, judeţul Cluj- emitent Consiliul Judeţean Cluj, 1995

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-59
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70