Natura2000 - Valea lui David (ROSCI0265)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0265
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea lui David

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.444444
Latitudine 47.234444
Suprafață (ha) 1434.70

Altitudine (m)

Minimă 52.00
Maximă 193.00
Medie 107.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
95.00
A
C
A
A
4.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2021 Sicista subtilis RC
A
B
A
B
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1298 Vipera ursinii C
B
B
A
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4020 Pilemia tigrina P
B
B
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
B
C
B
A
4067 Echium russicum RC
B
C
A
A
2191 Galium moldavicum R
A
A
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
A
A
2093 Pulsatilla grandis V
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Archirileya inopinata RC
A
Plante
Beta trigyna R
D
Plante
Carex secalina V
C
Plante
Centaurea orientalis RC
D
Plante
Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia R
D
Plante
Cephalaria uralensis R
D
Reptile
1283 Coronella austriaca C
C
Amfibieni
Cricetulus migratorius R
A
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus RC
C
Plante
Crocus reticulatus R
D
Plante
Dianthus capitatus R
D
Nevertebrate
Eridontomerus arrabonicus C
A
Nevertebrate
Eurytoma sabulosa RC
A
Plante
Hierochloe repens R
D
Plante
Hyacinthella leucophaea R
D
Mamifere
1203 Hyla arborea RC
C
Nevertebrate
Idiomacromerus phlomidis RC
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
C
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Amfibieni
Lepus europaeus C
A
Plante
Leuzea altaica R
D
Amfibieni
2632 Mustela erminea R
C
Amfibieni
2634 Mustela nivalis C
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius RC
C
Amfibieni
Nannospalax leucodon C
A
Plante
Petrosimonia triandra V
D
Plante
Plantago schwarzenbergiana R
D
Plante
Polygala sibirica V
D
Plante
Prunus tenella R
D
Plante
Rochelia disperma ssp. retorta R
D
Plante
Rumex tuberosus ssp. tuberosus R
D
Plante
Serratula radiata RC
D
Plante
Seseli campestre R
D
Plante
Seseli tortuosum R
D
Plante
Silaum silaus R
D
Plante
Sisymbrium polymorphum R
D
Nevertebrate
Tetramesa cylindrica RC
A
Nevertebrate
Tetramesa scheppigi RC
A
Reptile
Vipera ursinii moldavica V
B
Amfibieni
Vulpes vulpes R
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului La nord, nord-vest şi vest de Iaşi, se află o campie deluroasă numită Câmpia Jijiei inferioare sau Câmpia Iaşului.Dealurile din această câmpie au in general orientare nord-vest - sud-est şi nu depăşesc altitudinea de 200 m.Este vorba de o câmpie de eroziune si acumulare, ce prezintă numeroase alunecări de teren, străbătută de văi cu lunci largi, inundabile.Dpv fitogeografic, această regiune aparţine silvostepei din nordul Moldovei si se gasesc pajişti naturale utilizate ca păşuni şi unele folosite de foarte multă vreme ca fânaţuri.Pe unele dintre aceste fânaţe seculare se intâlneşte o floră extrem de bogată şi interesantă. Un asemenea fânaţ se află si la Valea lui David. Orientată nord-sud şi lungă de cca 3 km, această vale este mărginită la est şi vest de câte un deal. Pe această coastă se găsesc numeroase alunecări vechi de teren care au creat un microrelief cu expoziţii şi grade de umezeală diferite iar pe unele locuri cresc specii caracteristice sărăturilor. In această rezervatie 47 la sută din specii sunt eurasiatice, europene, holarctice şi cosmopolite, iar 53 la sută sunt specii orientale, sudice, balcanice şi dacice.
Calitate si importanță Fânaţele seculare de la Valea lui David reprezintă o insulă cu un covor vegetal de stepă nealterat sau modificat intr-o măsură foarte redusă, o enclavă cu caracter stepic, unică in Moldova. Valoarea ştiinţifică a acestui fânaţ sporeşte considerabil prin existenţa unui inventar floristic de peste 570 de specii antofite, repreyentând cca 16 la sută din flora intregii ţări. Fânaţele seculare Valea lui David reprezintă o autentică valoare biologică, fitogeografică, istorică şi biogeografică.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de următorii factori: - este parţial cosit şi păşunat; - practicarea sporadică a turismului haotic; - este afectat de fenomene de eroziune în proporţie de 70 %; - extragerea de către diverse persoane fizice neutorizate a exemplarelor de plante din genurile Adonis vernalis, Stipa , Festuca etc. pentru valorificarea lor în pieţe ca plante medicinale şi ornamentale.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Fânaţele seculare de la Valea lui David a fost declarată zonă protejată prin Legea nr.5 din 06 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a, zone protejate, anexa I, pct.2.Rezervaţii şi monumente ale naturii - judeţul Iaşi
Tip de proprietate Situl se află în totalitate în proprietate privată, având în total 53 de proprietari.
Documentație 1. Nicoară M., Bomher E. – 2004, Ghidul ariilor protejate din judeţul Iaşi, 93 – 98, Edit.Tipomoldova, Iaşi; 2. Mititelu D. şi colab. – 1969, Flora şi vegetaţia pajiştilor Valea lui David, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău – Studii şi Comunicări, 81 – 100, Bacău; 3. Kovacs A. şi colab. – 1970, Contribuţii la studiul florei din rezervaţia naturală „Fânaţele din Valea lui David” Iaşi, Buletinul Ştiinţific Studenţesc, Şt. Uman. – Geol. – Geogr., 309 – 331, Iaşi; 4. Burduja C. – 1959, O rezervaţie ştiinţifică care trebuie înfiinţată „Fânaţele din Valea lui David” – Iaşi, Ocrotirea Naturii, 4, 154-157, Iaşi; 5. Codlea Gh., Cristea V., Negrean G., Cristurean I., Sârbu I., Sârbu Anca, Oprea A., Popescu Gh. – 2003, Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi conservare a plantelor din România, 80 – 83, edit. „Alo, Bucureşti!”, Bucureşti; 6. Ciocârlan V. – 2000, Flora Ilustrată a României, Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucureşti.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.84

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 2.84 2.536.-Fanetele seculare Valea lui David

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
C
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În prezent responsabilitatea pentru managementul sitului revine: 1.- custodelui rezervaţiei floristice Fâneţele seculare Valea lui David- Grădina Botanică Anastasie FătuIaşi (Universitatea Al.I.Cuza Iaşi), reprezentată prin Dr. biol. Adria
Planuri de management al sitului Există un Plan de management al rezervaţiei Fâneţele seculare Valea lui David, elaborat de către custode şi avizat de Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi care urmează să fie înaintat la MMGA spre aprobare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-31
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70