Natura2000 - Valea Olteţului (ROSCI0266)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0266
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Olteţului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.177778
Latitudine 44.280833
Suprafață (ha) 1537.30

Altitudine (m)

Minimă 71.00
Maximă 173.00
Medie 104.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2511 Gobio kessleri P
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P P
C
C
C
C
1146 Sabanejewia aurata P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1037 Ophiogomphus cecilia P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Dianthus trifasciculatus ssp. deserti
B
Plante
Iris pseudacorus
D
Plante
Medicago arabica
D
Plante
Nuphar lutea
D
Plante
Nymphaea alba
D
Pești
Sabanejewia romanica
B
Plante
Trifolium michelianum
D
Plante
2322 Typha minima
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sectorul propus ca SCI este neafectat antropic, in cea mai mare parte a luncii naturale a Olteţului. Olteţul se varsă în Olt, in lacul de acumulare Drăgăneşti, între localităţile Fălcoiu şi Cioroiu. Lunca inferioară păstrează aspectul natural al râului, cu maluri neconsolidate de beton, abrupte, spălate de curenţi, mărginite din loc în loc de zăvoaie de plopi, sălcii sau pâlcuri de arini, şi tot în acest sector se formează insule de nisip invadate de vegetaţie pioneră, iar pe ultimi Km, albiile sale au fost indiguite, în albie formându-se zone mlăştinoase ocupate cu vegetaţie specifică acestui tip de habitat.
Calitate si importanță Transportul aluvionar realizat de râu este in mare măsură compus din nisipuri, în albia lui fiind identificat endemismul Sabanejewia romanica.
Vulnerabilitate Activităţile care pot pune în pericol siteul sunt exploatarea pietrişului şi nisipului, decolmatarea controlată a patului râului, arderea necontrolată a vegetaţiei specifice ochiurilor de apă şi depozitările necontrolate de deşeuri menajere, precum şi exploatarea în amonte de siteu a combustibililor fosili lichizi.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Siteul a fost desemnat rezervaţie naturală prin HG 2151/2004 .
Tip de proprietate Suprafaţa strict protejată 900 ha, cuprinde aria râului Olteţ şi este administrată de Administraţia Naţională Apele Române, Diorecţia Apelor Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Slatina, forma de proprietate fiind domeniu public naţional, categoria de folosinţă pentru maluri şi terenuri inundabile este neproductivă, iar pentru restul terenului categoria de folosinţă este ape.
Documentație Antonescu C.S. şi Rogoz I. - Consideraţii piscicole asupra râului Olteţ. Volumul “Studii şi Cercetări”. Subcomisia Oltenia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii Râmnicu - Vâlcea, 1973.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
-
C
1.00
0
B
90.00
0
C
20.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
0
C
10.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Siteul nefiind preluat în custodie responsabilitatea pentru menţinerea unui grad de conservare optim revine APM Olt, autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile Fălcoiu, Osica, Dobrun, Pârşcoveni, Bârza, Voineasa, Balş şi S
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-121
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-133
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70