Natura2000 - Valea Roşie (ROSCI0267)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0267
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Roşie

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.015000
Latitudine 47.085556
Suprafață (ha) 819.40

Altitudine (m)

Minimă 158.00
Maximă 291.00
Medie 226.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R
A
Plante
Aster sedifolius ssp. canus R
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Plante
Chamaecytisus rochelii R
A
Plante
Cimicifuga europaea R
A
Plante
Corydalis solida ssp. slivenensis R
A
Plante
Dianthus guttatus R
A
Plante
Dianthus trifasciculatus ssp. deserti R
A
Plante
Leontodon croceus ssp. rilaensis R
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Plante
Orchis morio R
A
Plante
Potentilla norvegica R
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
A
Plante
Rhinanthus borbasii R
A
Plante
Rumex thyrsiflorus ssp. thryrsiflorus R
A
Plante
Salvia amplexicaulis R
A
Plante
Vicia sparsiflora
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 3.00
N16 - Păduri caducifoliate 93.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 4.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Sit declarat pentru Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (9130) foarte bine reprezentat, amfibieni şi reptile şi 14 specii de plante din lista roşie, O parte din zonă este cuprinsă în Rezervaţia Naturală Fâneaţa Valea Roşie
Calitate si importanță Acest sit prezintă o importanţă foarte mare, ţinând cont de faptul că se află situat atât de aproape de Municipiul Oradea şi şi deţine un tezaur de 14 specii de plante rare, regăsite pe lista roşie, de asemenea, specii de amfibieni şi reptile de importanţă naţională, şi un habitat de pădure natural, foarte bine conservat
Vulnerabilitate Tăieri ilegale
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Fecizia nr. 22/1981, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate în curs de clarificare
Documentație I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea lista de specii oferită de Şef Lucrări drd. Adela Tuduce - Botanist sistematician - Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Biologie, date nepublicate, verificate în teren în 2002

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
-
C
3.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
8.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Fiind pe teritoriul administrativ al Comunei Paleu, Autoritatea locală manifestă interes de solicitare în custodie a rezervaţiei şi automat de gestionare a viitorului Sit Natura 2000, primăria deţine şi angajat - inginer de mediu - care se
Planuri de management al sitului nu există plan de management la ora actuală

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-33
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70