Natura2000 - Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici (ROSCI0272)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0272
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.710556
Latitudine 45.347778
Suprafață (ha) 928.90

Altitudine (m)

Minimă 228.00
Maximă 489.00
Medie 312.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
15.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus RC
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
C
B
C
B
1279 Elaphe quatuorlineata V
C
B
B
B
1220 Emys orbicularis V
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
B
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Artemisia santonicum R
A
Plante
Aster tripolium C
D
Plante
Atriplex tatarica R
D
Plante
Bupleurum tenuissimum R
D
Plante
Camphorosma annua C
D
Plante
Dianthus guttatus R
A
Plante
Ephedra distachya R
A
Plante
Halimione verrucifera C
D
Plante
Hordeum hystrix R
D
Plante
Iris sintenisii ssp. brandzae R
C
Reptile
2415 Lacerta praticola P
A
Plante
Lepidium latifolium R
D
Plante
Lepidium ruderale C
D
Plante
Limonium gmelinii R
D
Plante
Lotus angustissimus R
A
Plante
Nitraria schoberi V
A
Plante
Puccinellia distans ssp. limosa C
D
Plante
Taraxacum bessarabicum R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Vulcanii noroioşi au fost semnalaţi în 1867, ca unicat pe plan naţional. Prezintă cratere şi conuri de până la 5 m înălţime, cu erupţii permanente sau intermitente. În jurul vulcanilor noroioşi se formează, pe timp secetos,suprafeţe cu eflorescenţe de săruri sub formă de crustă, complet lipsite de vegetaţie. Este unica staţiune a speciei de planta superioara: Nitraria shoberi. Comunităţile vest-pontice cu Nitraria schoberi şi Artemisia santonicum sunt un habitat unicat la nivel national si, probabil, european.
Calitate si importanță Vulcanii noroioşi au fost semnalaţi în 1867, ca unicat pe plan naţional. Prezintă cratere şi conuri de până la 5 m înălţime, cu erupţii permanente sau intermitente. În jurul vulcanilor noroioşi se formează, pe timp secetos,suprafeţe cu eflorescenţe de săruri sub formă de crustă, complet lipsite de vegetaţie. Este unica staţiune a speciei de planta superioara: Nitraria shoberi. Flora este reprezentată de un număr de 596 specii de plante superioare, dintre care unele sunt reprezentative pentru sărături. Comunităţile vest-pontice cu Nitraria schoberi şi Artemisia santonicum sunt un habitat unicat la nivel national si, probabil, european. Altitudine: 300-350 m. Clima: T = 10-9,5°C; P = 450-500 mm. Relief: pante mediu înclinate. Roci: marne salifere. Soluri: salifere, uscate în timpul verii, iar în lungul văii Pâclele aluviuni salifere, provenite din noroiul vulcanilor din zonă. Vegetaţia este alcătuită, în principal, de Artemisia (maritima) santonicum, Halimione verrucifera, Taraxacum bessarabicum, Carex distans, Camphorosma annua, Puccinellia limosa, Lepidium latifolium, Bupleurum tenuissimum, Aster tripolium, Limonium gmelini, Scorzonera cana, Festuca pseudovina. Etajul inferior este format din plante scunde cum sunt: Spergularia maritima, S. salina, Trifolium angulatum, Lepidium ruderale. Arbustul Nitraria schoberi are densitate mică dar este bine reprezentat în zonă, realizând, împreună cu plantele mai sus menţionate, fitocenoze caracteristice numai acestor locuri.
Vulnerabilitate Turism necontrolat. Exploatarea neraţională a nămolului. Vulcanii noroioşi produc un nămol folosit de localnici (şi turişti) la tratarea reumatismului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia naturală Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mici si cea de la Paclele Mari a fost instituită în baza Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional,Secţiunea a-III-a, ca arie naturală protejată de interes naţional (poziţia 2.262 din Anexa nr.I). Actul de declarare HCM 1625/23.06.95. Este încadrată în categoria IV IUCN (Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii) ca arie protejată, administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire.Aria protejată este inclusă în categoria tipologică: a) rezervaţie geologică (g) care evidenţiază un fenomen unic, cel al erupţiilor de material mineral (din argile şi luturi) cu apă, fracţiuni de ţiţei, gaze naturale şi urme de sare; b) rezervaţie botanică (b) care păstrează planta endemică Nitraria schoberi (Gărdurariţa
Tip de proprietate Suprafata totala a ariei naturale protejate este de 18,8 ha,aflata in domeniu public al statuluipentru Paclele Mari si 13.23ha a celei de la Paclele Mici.Acestea sunt suprafete cu statut de protectie national. Limitele trasate sunt mai mari dar ele trebuie restranse pentru ca suprafetele adiacente nu prezinta importanta pentru patrimoniul natural si creaza probleme nejustificate proprietarilor de teren.Suprafetele initiale sunt in proprietatea publica a com. Scortoasa, judetul Buzau.
Documentație DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M., MIHĂILESCU, S., BIRIŞ, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X. MITITELU D., ŞTEFAN N., CIUPERCĂ G., 1982, Flora şi vegetaţia rezervaţiei “Pâclele” cu vulcani noroioşi (jud. Buzău). Stud. şi Comunic. Muz. Şti. Nat. Bacău, 1979-1980: 99-120.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
3.45

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 2.02 2.261.-Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari
+ 1.42 2.262.-Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J084BZ002 * 64.76

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
A
5.00
-
A
25.00
-
A
10.00
-
A
20.00
-
A
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
+
B
10.00
-
A
20.00
-
B
20.00
-
A
30.00
+
A
30.00
-
A
20.00
-
A
20.00
+
B
10.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate revine custodelui ROSU DUMITRU din Buzau, str.Transilvaniei nr.167 tel. 0238/437544
Planuri de management al sitului Pentru ariile protejate cunoscute sub denumirea Vulcanii Noroiosi a fost intocmit Regulamentul de functionare si urmeaza pana in 10.06.2006 sa se intocmeasca si Planul de Management. S- a avut in vedere imprejmuirea zonei cu un gard viu pentru limitarea pasunatului pe conurile vulcanilor, marcarea zonelor de acces,construirea unei parcari in zona tampon pentru turisti, etc. Adresa custodelui Rosu Dumitru: str. Transilvaniei, nr.167, Buzau, tel.0238/437 544 Telefonul com. Scortoasa 0238/525 613

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-102
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70