Natura2000 - Borduşani - Borcea (ROSCI0278)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0278
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Borduşani - Borcea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.923056
Latitudine 44.576389
Suprafață (ha) 5809.70

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 23.00
Medie 8.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.50
C
C
C
C
0.50
C
C
C
C
0.10
C
C
C
C
30.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in lungul bratului Borcea al Dunarii, in zona de lunca, mai exact, intre digurile de protectie impotriva inundatiilor (cuprinde bratul Borcea si zona dig-mal de pe ambele maluri ale bratului Borcea), pornind din dreptul localitatii Bordusani, spre nord/varsare, pana la confluenta Raului Ialomita cu Dunarea. Situl se suprapune in cvasitotalitea sa peste teritorii apartinand domeniului public al statului roman, luciul de apa fiind administrat de Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, iar terenurile din zona dig-mal de catre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Slobozia, OS Fetesti, UP III Bordusani, UP IV Vladeni si UP V Saltava. In cadrul sitului se regasesc urmatoarele clase de habitate: Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)= 35 %, paduri cu frunze cazatoare = 30%, Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici)= 25%, Pajişti seminaturale umede = 8%, alte terenuri = 2%. Din punct de vedere fizico-geografic, situl este situat in regiunea biogeografica de stepa (Campia Baraganului), subzona interzonala a silvostepei din Lunca Dunarii. Geologic, teritoriul este constituit din depozite recente, de varsta holocena. Aluviunile cele mai recente si cele mai grosiere sunt depuse in apropierea malurilor bratului Borcea, sub forma unor grinduri de mal, frecvent nesolificate si acoperite de o vegetatie ierboasa sau nude. Inundatiile sunt foarte frecvente, iar panza fratica este la mica adncime, ambele influentand atat procesul de solificare, cat si de bioacumulare a materiei organice. Sub raport geomorfologic, forma de relief este lunca joasa, altitudinea medie fiind de cca. 11 m, configuratia terenului este plana, cu forme pozitive de teren de tipul grindurilor si cu forme negative de tipul japselor si privalelor in care frecvent stagneaza apa. Frecventa inundatiilor, cantitatea de aluviuni depuse, nivelul ridicat al apei freatice, sunt determinante si edificatoare pentru tipurile de habitate prezente in sit. Solurile sunt neevoluate, de tip aluvial (subtipurile tipic, molic, gleizat, vertic-gleizat, molic-gleizat). Padurile sunt reprezentate de salcete pure, plopisuri de plop alb, plopisuri amestecate de plop alb si plop negru, plopisuri pure de plop negru, plantatii de plopi euramericani. Cca. 30 % sunt arborete de tip natural fundamental, iar cca. 65 % sunt arborete artificiale reprezentate de plantatii de plopi euramericani, iar diferenta de 5 % este data de terenuri goale, aflate in regenerare, terenuri neproductive, etc.
Calitate si importanță Situl functioneaza ca un coridor ecologic in lungul bratului Borcea, facand legatura siturilor din lungul Dunarii cu situl Coridorul Ialomitei. Situl prezinta si importanta pentru habitatele forestiere (92A0) si acvatice, precum si pentru populatiile de amfibieni si reptile, pasari, din regiunea biogeografica stepica.
Vulnerabilitate Dezvoltarea sitului pe lungime mare si latimea ingusta, determinata de latimea luncii ramasa in regim liber de inundabilitate, fac ca situl sa vina in contact pe aproape tot perimetrul cu localitati si terenuri agricole. Avantajul il constituie faptul ca limitele sitului sunt date pe cea mai mare lungime de digurile de protectie impotriva inundatiilor, un element artificial cu caracter permanent, care separa zonele protejate de inundatii de cele inundabile. Din punct de vedere al habitatelor forestiere, vulnerabilitatea sitului este data de: i). extinderea si promovarea arboretelor din clone de plopi euramericani; ii). rupturile produse de vant; iii). incendii.
Tip de proprietate Situl cuprinde bratul Borcea si zona dig-mal de pe ambele maluri ale bratului Borcea, pornind din dreptul localitatii Bordusani spre nord/varsare pana la confluenta Raului Ialomita cu Dunarea. Situl se suprapune in cvasitotalitea sa peste teritorii apartinand domeniului public al statului roman, luciul de apa fiind administrat de Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, iar terenurile din zona dig-mal de catre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Slobozia, OS Fetesti, UP III Bordusani, UP IV Vladeni si UP V Saltava.
Documentație Regia Nationala a Padurilor, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, 2007, Amenajamentul OS Fetesti. Studiul general. sef proiect ing. Silviu Paunescu. Regia Nationala a Padurilor, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, 2007, Amenajamentul OS Fetesti. UP III Bordusani. sef proiect/proiectant ing. Silviu Paunescu. Regia Nationala a Padurilor, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, 2007, Amenajamentul OS Fetesti. UP IV Vladeni. sef proiect/proiectant ing. Silviu Paunescu. Regia Nationala a Padurilor, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, 2007, Amenajamentul OS Fetesti. UP V Saltava. sef proiect/proiectant ing. Silviu Paunescu/Ovidiu Popa. Doniţă, N., Biriş, I.A., Filat, M., Roşu, C., Petrilă, M., 2008, Ghid de bune practici pentru managementul pădurilor din Lunca Dunării, Editura Silvică. Seria a II-a Lucrări de Cercetare. 2008. ISBN 978-973-88379-8-0. 158 p. Doniţă, N., Bândiu, C., Biriş, I.A., Gancz, V., Apostol, Joiţa, Marcu, Cristiana, 2008, Harta forestieră a României pe unităţi ecosistemice, scara 1:500 000/ Forest Map of Romania – based on forest ecosystem types, scale 1:500 000. Editura Silvică. ISBN 978-973-88379-2-8. Conservation and integrate managmement of Danube islands, Romania - LIFE06 NAT/RO/000177. APM Călăraşi, WWF, ICAS, SOR, RNP-Romsilva, 2006-2010, responsabil partener ICAS, Programul LIFE NATURA al CE. www.ostroaveledunarii.ro/

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
0
A
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-116
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-128
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70