Natura2000 - Cap Aurora (ROSCI0281)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0281
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cap Aurora

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.703056
Latitudine 43.849722
Suprafață (ha) 13452.80

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 7.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
A
C
A
B
80.00
A
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1351 Phocoena phocoena P 5-20 i
C
B
C
B
1349 Tursiops truncatus P 5-50 i
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4125 Alosa immaculata P 1000-10000 i
C
A
C
B
4127 Alosa tanaica 1000-10000 i
C
A
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului În sit au o prezenţă semnificativă habitatele 1110 şi 1170. Acesta din urmă are cea mai mare extindere, atât în zona de mal cât şi în cea de larg (30-45m adâncime). Situl are o stare foarte bună de conservare, în special pentru habitatul 1170.
Calitate si importanță Habitatul 1170 are o mare extindere în sit, incluzând şapte subtipuri, conform clasificării naţionale (Micu et al., 2008): 1170-2, 1170-4, 1170-5, 1170-6, 1170-7, 1170-8 şi 1170-9. Dintre acestea, cea mai mare importanţă pentru conservare o au: 1170-2 \"Recifi biogenici de Mytilus galloprovincialis\", prezenţi în partea de larg a sitului, între 30-45m adâncime şi 1170-8 \"Stânca infralitorală cu alge fotofile\", reprezentat de centuri de Cystoseira barbata. În sit sunt prezente şi 4 subtipuri ale habitatului 1110 (conform clasificării naţionale Micu et al., 2008), cu o stare foarte bună de conservare. Două dintre acestea: 1110-3 \"Nisipuri fine de mică adâncime\", reprezentat în sit de biocenoza cu Donax trunculus, şi 1110-8 \\\"Nisipuri de mică adâncime bioturbate de Arenicola şi Callianassa\\\", sunt foarte rare în sectorul românesc al Mării Negre şi prezintă interes deosebit pentru conservare.
Vulnerabilitate Cel mai mare pericol pentru sit îl reprezintă dezvoltarea urbană a zonei de coastă şi extinderea artificială a plajelor. Activitatea de agrement nautic şi subacvatic din zona staţiunilor Venus, Neptun, Saturn , Olimp are potenţialul de a afecta zona de mal a sitului. Creşterea numărului şi capacităţii restaurantelor cu specific pescăresc din staţiuni poate genera o creştere a presiunii prin pescuit asupra sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost desemnat pentru a raspunde la concluziile seminarului biogeografic marin de la Brindisi (Iunie 2010). In urma acestuia Romania a primit calificativul INMOD pentru habitatul 1170 Recifi, cu obligatia desemnarii de noi situri cu adancimi de 30-40m pentru subtipul 1170-2, si pentru speciile 1349 Tursiops truncatus si 1351 Phocoena phocoena, cu obligatia de a extinde siturile marine din sud. Desemnarea sitului Cap Aurora raspunde partial la aceste obligatii
Tip de proprietate Proprietate de stat publică.
Documentație Micu D., 2008. Open Sea and Tidal Areas. In: Gafta D. and Mountford J.O. (eds.) Natura 2000 Habitat Interpretation Manual for Romania. EU publication no. EuropeAid/121260/D/SV/RO, 101pp. ISBN 978-973-751-697-8. (in Romanian) Micu D., Zaharia T., Todorova V., 2008. Natura 2000 habitat types from the Romanian Black Sea. In: Zaharia T., Micu D., Todorova V., Maximov V., Niţă V. The development of an indicative ecologically coherent network of marine protected areas in Romania (6-21), Romart Design Publishing, Constanta, 32 pp. ISBN 978-973-88628-8-3.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
-
C
-
C
-
C
0
A
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
-
B
-
C
-
C
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral.
Planuri de management al sitului Situl nu este luat în custodie. Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70