Natura2000 - Comloşu Mare (ROSCI0287)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0287
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Comloşu Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 20.631944
Latitudine 45.858889
Suprafață (ha) 2668.50

Altitudine (m)

Minimă 73.00
Maximă 84.00
Medie 78.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2633 Mustela eversmannii P
C
B
C
B
1335 Spermophilus citellus P
C
B
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este aşezat în Câmpia joasă a Mureşului şi Timişului, pe o zonă de depozite aluvionare şi loessoide, cu soluri cernoziomuri gleizate. Vegetaţia este cea a agrocenozelor, cu elemente ruderale.
Calitate si importanță Important ca unic punct de prezenţă certă a dihorului de stepă (Mustela eversmannii) în vestul ţării şi bioreg. Panonică.
Vulnerabilitate Zonă agricolă, supusă problemelor inerente cultivării intensive
Documentație Obs. teren 2007-2008 Nagy Attila, cf. Migrans (publ. Gr. Milvus), 2008, 10(2), p. 5.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
-
B
20.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70